GRZECH – Przebaczenie a pokuta.

Pytanie (1914-Z) – Czy kara za grzechy częściowo dobrowolne wymierzana jest za ich dobrowolną część? Jeżeli grzech został odpokutowany, czy jest wtedy zmazany?

Odpowiedź – Chrystus Pan umarł za grzech Adama – tylko za ten jeden grzech pierworodny, i za wszystkie grzechy wynikające z grzechu pierworodnego. Grzech Adama wpłynął na ciało, umysł i moralność całego rodzaju ludzkiego. Z tego powodu każdy z nas musi się zmagać nie tylko z własnymi, odziedziczonymi słabościami, ale także ze słabościami wszystkich, którzy nas otaczają.

Od chwili spłodzenia z ducha świętego wszystko staje się nowe. Członkowie klasy Malutkiego Stadka wolni są od potępienia, wszelkie potępienie zostało z nich zdjęte. Przypisanie zasługi Chrystusa ich ciału uczyniło ich doskonałymi przed obliczem Bożym i stali się Nowymi Stworzeniami.

Te Nowe Stworzenia zawarły z Bogiem przymierze, że będą postępować śladami Jezusa. W obecnym czasie – jak mówi apostoł – mamy ten skarb w naczyniach glinianych, to znaczy, że mamy go w warunkach niekorzystnych. Mamy również trudności ze strony tych, co znajdują się wokół nas, a także od Przeciwnika, który jest w opozycji. Zatem wszystkie grzechy, które są wynikiem tych nieprzyjaznych warunków, a na które wola nasza nie zezwala, są przykrywane zasługą Chrystusową. Jeżeli któreś z tych Nowych Stworzeń czyni bezwiednie coś, co jest przeciwne woli Bożej, nie musi pozostawać w potępionym stanie. Słowo nas poucza, że powinniśmy natychmiast udać się do tronu niebiańskiej łaski, aby otrzymać miłosierdzie, przebaczenie i pomoc w potrzebie.

Przypuśćmy jednak, że grzech nie jest tylko wynikiem pokusy, ale jest w nim pewna doza rozmyślności lub niedbalstwa, tak że dziecko Boże ponosi za niego odpowiedzialność, co wtedy? Na to odpowiadamy, że wciąż może jeszcze przystąpić z tą sprawą do tronu łaski i ta część, która nie była dobrowolna, może zostać przykryta zasługą Chrystusową. Zaś część grzechu, która była rozmyślna, zasługuje na karę, którą na pewno otrzyma. Ojciec Niebieski nie dozwoli, aby Jego dzieci błąkały się bez pomocy. Kara dopełni pokuty za ten grzech i zostanie on zmazany. Sprawiedliwość wówczas nie będzie już mieć nic przeciwko niemu.

Pismo Święte wyraźnie mówi, że gdyby jakiekolwiek ofiarowane dziecko Boże grzeszyło w pełni dobrowolnie, to grzech taki nie będzie darowany ani żadna kara nie byłaby wystarczająca dla jego odpokutowania. Karą za taki grzech jest śmierć – wtóra śmierć. Gdyby grzech był popełniony bezwiednie, w całkowitej nieświadomości, to będzie zupełnie odpuszczony po odwołaniu się do zasługi drogocennej krwi. Jeśliby ktoś grzeszył częściowo z nieświadomości, a częściowo dobrowolnie, wówczas część będzie darowana, a część musi być odpokutowana.

Apostoł Paweł oświadcza: „Gdybyśmy się sami rozsądzali, nie bylibyśmy sądzeni. Lecz gdy sądzeni bywamy, od Pana bywamy ćwiczeni, abyśmy ze światem nie byli potępieni” (1 Kor. 11:31-32). Ćwiczenie to jest właściwą karą za nasz stopień premedytacji. Powodem, dla którego Pan zsyła takie ćwiczenia, jest to, że nauczą nas one niezbędnej lekcji i będziemy bardziej czujni. [655,1]