NASIENIE – Które jest z Zakonu?

Pytanie (1911)„Przetoż z wiary jest dziedzictwo, aby było z łaski, i żeby była warowna obietnica wszystkiemu nasieniu, nie tylko temu, które jest z zakonu, ale i temu, które jest z wiary Abrahamowej.” Co znaczy wyrażenie „wszystkiemu nasieniu” i o jakim zakonie mówi ten werset?

Odpowiedź – Jest to tekst z Rzym. 4:16. Rozumiemy, iż apostoł odnosi się tu do faktu, że Abraham ma dwa nasienia, jak powiedział mu Bóg: „Rozmnożę nasienie twoje jako gwiazdy niebieskie i jako piasek, który jest na brzegu morskim” [1 Mojż. 22:17]. Jest tu mowa po pierwsze o niebieskim nasieniu Abrahamowym, a następnie o nasieniu cielesnym czy naturalnym. Najpierw Bóg wybiera nasienie duchowe i apostoł mówi nam, że teraz mamy przywilej być częścią tego duchowego nasienia. Przypomnę wam słowa apostoła: „Jeśliście wy Chrystusowi, tedyście nasieniem Abrahamowym, a według obietnicy dziedzicami” [Gal. 3:29]. Następnie, w jedenastym rozdziale Listu do Rzymian, opisawszy rozwój duchowego nasienia, apostoł zamieścił takie oto słowa: „Nie chcę, abyście nie mieli wiedzieć, bracia! tej tajemnicy (żebyście nie byli sami u siebie mądrymi), iż zatwardzenie [ślepota – KJV] z części przyszło na Izraela, póki by nie weszła zupełność pogan” [Rzym. 11:25]. Ma na myśli to, że ślepota przyszła na cielesne nasienie Abrahamowe aż do czasu, gdy zupełna liczba duchowego nasienia zostanie zebrana z pogan, by dopełnić liczby, a potem cały Izrael będzie zbawiony – wszystek cielesny Izrael przejrzy i znajomością chwały Pańskiej napełniona zostanie cała ziemia, a oczy wszystkich ślepych zostaną otworzone – Izraelowi najpierw. Potem apostoł mówi: „Jako napisano: Przyjdzie z Syjonu wybawiciel i odwróci niepobożności od Jakóba” [Rzym. 11:26]. Tym wybawicielem przychodzącym z Syjonu będzie Mesjasz, Chrystus, Jezus jako Głowa oarz Kościół jako Jego Ciało. To jest ów Wielki Wybawiciel. Minęło już przeszło osiemnaście stuleci, odkąd Syjon w bólach rodzi tych pierworodnych, a gdy tylko to się zakończy, Wielki Wybawiciel, Chrystus, Głowa, i Kościół, Jego Ciało, odwróci niepobożności od Jakuba, „a toć będzie przymierze moje z nimi – mówi Bóg – gdy odejmę grzechy ich” [Rzym. 11:27]. Zatem to są owe dwa nasienia Abrahamowe, najpierw duchowe, a następnie cielesne. [642,1]