WTÓRE PRZYJŚCIE CHRYSTUSA – A wyszedłszy, błogosławił ludowi.

Pytanie (1915-Z) – „Drugi raz się bez grzechu okaże tym, którzy go oczekują ku zbawieniu.” Kim są ci, którzy będą oczekiwać Pana?

Odpowiedź – Apostoł określa tutaj (Hebr. 9:28) pracę Chrystusa jako Najwyż­szego Kapłana. Przedstawia naszego Pana składającego w Dniu Pojednania ofiarę za grzech w dwóch częściach – cielca i kozła – i znajdującego się obecnie w Świątnicy Najświętszej. Gdy dokończy On swego dzieła, ukaże się po raz wtóry – nie, aby powtarzać składanie którejkolwiek z ofiar Wieku Ewangelii, nie jako ofiara za grzech, ale okaże się ku zbawieniu tym wszystkim, którzy Go oczekują. Widzimy, że Jego słowa mogłyby stosować się do Kościoła. Oni będą wiedzieć o Jego wtórym przyjściu. Oni docenią ów fakt, zanim będzie On objawiony światu. Ukaże się tym, którzy Go oczekują.

Pamiętajmy jednak, że wejście Pana do Świątnicy Najświętszej przy końcu pozafiguralnego Dnia Pojednania z krwią klasy kozła Pańskiego wskazuje na śmierć owego kozła. Podkapłani będą Mu towarzyszyć jako Jego członkowie. Wtedy wróci On po raz wtóry, po drugim kropieniu krwią, nie, aby składać ofiarę, ponieważ ofiarowanie będzie zakończone, ale aby błogosławić lud.

Kim są ci, co Go będą oczekiwać, a którym okaże się On po raz drugi, ku zbawieniu? Odpowiadamy, że w czasie ucisku, jak i potem, cały świat zacznie szukać Wybawiciela. Wszystkie narody będą Go pragnąć – nie jako ponownej ofiary za grzech, lecz dla własnego zbawienia. W miarę jak oczy świata będą otwierane na potrzebę zbawienia, ludzie będą szukać ratunku przez Chrystusa w chwale. Nie zobaczą Go nigdy oczami cielesnymi, lecz będą Go widzieć w tym samym znaczeniu, jak my obecnie widzimy Jezusa – zobaczą Go oczami wiary.

Wówczas upadną na twarze swoje

„I pójdzie wiele ludzi, mówiąc: Pójdźcie a wstąpmy na górę Pańską, (...) a będzie nas uczył dróg swoich, i będziemy chodzili ścieżkami jego” (Izaj. 2:3). Na innym miejscu Pismo Święte nas zapewnia, że gdy On się okaże, my również (klasa Oblubienicy) okażemy się z Nim w chwale. Po ukończeniu ofiarowania i po uwielbieniu Kościoła Pan przyjdzie drugi raz ku zbawieniu, aby zbawić i błogosławić wszystkich ludzi. Najwyższy Kapłan w figurze nie powrócił do Świątnicy Najświętszej, ale podniósł ręce i błogosławił ludowi. Wówczas ukazała się chwała Pańska całemu ludowi, który wydawszy wielki okrzyk, padł na twarze swoje (3 Mojż. 9:23-24). Tak też ludzie na całym świecie upadną przed owym wielkim Mesjaszem. To właśnie będzie dzieło Chrystusowe przez tysiąc lat – podnoszenie ludzkości i ofiarowanie im korzyści wypływających z ofiary Dnia Pojednania. [636,3]