OFIARA – Dlaczego Kościół musi się ofiarować?

Pytanie (1911-Z)W jakim celu ofiary były składane na ołtarzu? Dlaczego Kościół znajduje się na ołtarzu z Panem, jak to wyraził apostoł Paweł w Rzym. 12:1: „Proszę was tedy, bracia! przez litości Boże, abyście stawiali ciała wasze ofiarą żywą, świętą, przyjemną Bogu, to jest rozumną służbę waszą”. Dlaczego Bóg nas zaprasza, abyśmy stawiali ciała nasze ofiarą żywą z Chrystusem, jeżeli Chrystus już zapłacił dostateczną cenę okupu za grzechy całego świata?

Odpowiedź – Ojciec zaprasza nas do uczestniczenia w cierpieniach Chrystusowych, abyśmy mieli udział w Jego chwale; albowiem „Jeśliśmy z nim umarli, z nim też żyć będziemy. Jeśli cierpimy, z nim też królować będziemy” [2 Tym. 2:11-12].

Jak nasz Pan został powołany do ofiarowania, tak powoływany jest i Kościół. Aby okazać się godnym, aby otrzymać uznanie Ojca, musiał On pozostawić chwałę, jaką miał u Ojca oraz wypełnić wszystko, czego Ojciec mógł od Niego zażądać. Tylko taką drogą mógł On otrzymać zaproponowaną Mu nagrodę. Podczas Wieku Ewangelii Kościół jest zapraszany do zawarcia z Nim przymierza. My, którzy z natury byliśmy grzesznikami, „dziećmi gniewu jako i drudzy” [Efezj. 2:3], jesteśmy usprawiedliwieni przez Jego zasługę, co pozwala nam mieć udział w Jego cierpieniach i w Jego ofierze.

Jaki w tym wszystkim jest cel? Dlaczego miało tak właśnie być? Dlatego, że jedynie w ten sposób możemy być z Nim na duchowym poziomie. Gdybyśmy zachowali ludzką naturę, nie moglibyśmy nigdy dostać się do nieba. Nikt nie dostanie się do nieba oprócz klasy ofiarowanych. Ci, którzy nie zostali spłodzeni z ducha, nigdy nie będą mieć udziału w niebiańskim błogosławieństwie, natomiast otrzymają ziemskie błogosławieństwa, jeżeli w ogóle coś otrzymają. Oni zachowają swą ludzką naturę i w słusznym czasie będą udoskonaleni, lecz ci, którzy obecnie otrzymali zaproszenie do stania się Oblubienicą Chrystusową, są zaproszeni do uczestniczenia z Nim w ofierze. Nasz Pan ofiarował ziemską naturę i jej prawa. Wszyscy, którzy pragną należeć do klasy Oblubienicy, muszą ofiarować swe ciała, ziemską naturę, jej prawa itd., aby mogli uczestniczyć z Nim w niebiańskiej, boskiej naturze. [610,1]