ZMARTWYCHWSTANIE – Twoi umarli i moje trupy.

Pytanie (1907) – Izaj. 26:19: „Ożyją umarli twoi, trupy moje wstaną, gdy rzeczesz: Ocućcie się, a śpiewajcie mieszkający w prochu! Albowiem rosa twoja będzie jako rosa na ziołach; ale niezbożnych o ziemię uderzysz”. Czy to sugeruje, że niektórzy mieli powstać, kiedy Pańskie ciało było wzbudzone, czy też to wcale nie odnosi się do Pana?

Odpowiedź – Rozumiem, iż to odnosi się do Pana i tłumaczenie jest niemal właściwe, ale jest niewielka różnica, którą zauważamy w przekładzie Common Version [Przekład Powszechny] – niektóre słowa są napisane kursywą. Właściwie przetłumaczony, werset ten brzmiałby: „Umarli twoi ożyją, moje ciało umarłe wstanie” [w hebr. oryginale „umarłe ciało” jest w l. poj., ale następujący czasownik „wstaną” w l. mn. – przyp. red.]. My jesteśmy Pańskim Ciałem i jako Jego Ciało ocucimy się ze śmierci. Czyli: Umarli ludzie ożyją, moje Ciało wstanie od umarłych jako Ciało Chrystusowe, tak jak On powstał. [582,1]