OKUP – Zasługa Chrystusowa.

Pytanie (1916-Z)Co rozumie się pod określeniem zasługa Jezusa Chrystusa?

Odpowiedź – O zasługach Jezusa Chrystusa możemy mówić z różnych punktów zapatrywania. Na przykład, zasługą było, że stał się człowiekiem Jezusem, w tym sensie, że wykazał swoją wierność względem Boga oraz posłuszeństwo względem Boskiego planu. Możemy także mówić o Jego zasłudze jako człowieka, że dobrowolnie wyzbył się tego, co posiadał, co było słuszne, sprawiedliwe i prawe. Lecz gdy mówimy o zasługach Jezusa Chrystusa odnośnie tego, że uczynił pojednanie za grzech świata, wtedy mamy na myśli zupełnie inną rzecz, a mianowicie, że między Jezusem Chrystusem a Ojcem Niebieskim została zawarta umowa, na mocy której nasz Pan miał się stać człowiekiem, a następnie to człowieczeństwo oddać, godząc się, by Jego życie było od Niego odjęte i okazując przez to posłuszeństwo i wierność względem woli Ojca aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej.

Gdy mówimy o zasługach Jezusa Chrystusa, to mamy na myśli, że na podstawie zasługi, jaką posiadał, a którą Ojciec Niebieski uznał, gdy Go wzbudził od umarłych, Pan nasz został nagrodzony; nie tylko przywrócony do poziomu duchowego, ale „nader wywyższony” do boskiej natury. Zatem ta zasługa, którą Bóg wynagrodził, pozostawiła Mu pewną część błogosławieństw, których teraz może udzielać innym, mianowicie Jego prawo do życia ludzkiego, którego nie utracił przez grzech ani w żaden inny sposób. Biblia nas informuje, że to prawo do życia ludzkiego, o którym mówimy jako o zasłudze Jezusa Chrystusa, zostanie zgodnie z Boskim planem ostatecznie zastosowane przez Pana Jezusa Chrystusa – w pełnej harmonii z Ojcowskim planem – za „grzechy całego świata” (1 Jana 2:2 NB), czyli za grzech Adama i całego gatunku, który w nim umarł. Zasługa ta należy już do naszego Pana i jest do Jego dyspozycji we właściwym czasie postanowionym przez Ojca. [566,7]