NOWE PRZYMIERZE – Odnośnie pogan.

Pytanie (1906)Czy byłoby właściwe powiedzieć, że poganie wejdą pod Nowe Przymierze, skoro nigdy nie byli w żadnym innym przymierzu z Bogiem?

Odpowiedź – Tak, byłoby właściwe, ponieważ Nowe Przymierze nie znaczy kolejne przymierze. Będzie ono kolejnym przymierzem dla tych, którzy przedtem byli pod przymierzem, lecz „nowe” a „kolejne” nie znaczy to samo. Bóg powiedział: „Oto dni idą, mówi Pan, których uczynię z domem izraelskim i z domem judzkim przymierze nowe” [Jer. 31:31]. Przytaczając to zdanie o Nowym Przymierzu i śledząc kontekst, można by odnieść wrażenie, że stosuje się ono tylko do narodu żydowskiego, lecz musimy pamiętać, że ten naród był narodem figuralnym. Gdy czytamy o Dniu Pojednania w Zakonie, zauważamy, że ofiara za grzech była uczyniona za pokolenie Lewiego, a druga część tej ofiary za resztę Izraela. Gdzie można to zastosować? Apostoł stosuje to do całego stworzenia, czyli mówiąc inaczej, cały Izrael oznacza w rzeczywistości wszelkie stworzenie. W figurze było to czynione z Izraelem, lecz Izrael jako naród przedstawiał cały rodzaj ludzki w ofierze pojednania. To znaczy, że wszystkie błogosławieństwa Boże są dla tych, którzy ostatecznie staną się rzeczywistymi Izraelitami. Bóg nie ma nic dla tych, którzy są Mu obcymi. Ale istnieje przyczyna, dla której ludzie są obcymi Bogu – ponieważ wielki Przeciwnik zaślepia ich umysły. Wszyscy, którzy osiągną harmonię z Boskim planem przez Chrystusa, wielkiego syna Abrahamowego, staną się dziećmi Abrahama, a przez to częścią „całego Izraela”, z którym zapieczętowane będzie Nowe Przymierze, a błogosławieństwo i przywileje w nim zawarte staną się ich udziałem. [504,1]