MELCHISEDEK – Jego biografia.

Pytanie (1908)Kim był Melchisedek?

Odpowiedź – Pismo Święte mówi, że Melchisedek był kapłanem i królem jednocześnie. Żył on w czasach Abrahama. Pamiętacie z opisu, że był on z miasta zwanego Salem, którą to nazwę wykłada się jako „pokój”. Było to więc miasto pokoju i Melchisedek był królem tego miasta. Przypuszcza się, że Salem było miastem przedstawiającym królestwo pokoju, a król tegoż miasta był typem na naszego Pana Jezusa Chrystusa w chwale swego królestwa, gdy będzie On „księciem” czy „królem pokoju”. Jako kapłan, Melchisedek nie sprawował ofiar; był on raczej chwalebnym kapłanem. Dlatego tak jak Aaron, żydowski kapłan, przedstawiał naszego Pana w Jego dziele ofiarniczym, tak Melchisedek, jako typ, przedstawiał naszego Pana jako uwielbionego i panującego kapłana. Inaczej mówiąc, są to dwa odrębne typy: jeden przedstawia ziemską misję Chrystusa Pana, Jego cierpienie i ofiarę oraz przedłożenie zasług Jego ofiary Ojcu. Wszystko to było zobrazowane w Aaronie; następnie Kościół przedstawiony jest w synach Aarona, podległych mu kapłanach i ich udziale w ofiarowaniu, dopełniającym ostatków ucisków Chrystusowych. Jednakże kapłaństwo Melchisedekowe przedstawia Chrystusa i Kościół w uwielbionym stanie, w królestwie, zdolnych i gotowych do błogosławienia świata i ustanowienia królestwa pokoju, tysiącletniego królestwa, w którym błogosławiona będzie cała ludzkość.

Bardzo mało mamy powiedziane o Melchisedeku. Apostoł Paweł mówi, że był on bez początku i bez końca. Nie uważamy, żeby miał przez to na myśli, iż Melchisedek nigdy się nie urodził albo że nigdy nie umarł, a raczej, że jako kapłan był typem i że jego kapłaństwo nie przeszło na niego z ojca, tak jak kapłaństwo Aaronowe przechodziło z ojca na syna, ale że było jedyne w swoim rodzaju. On nie miał rodziców w tym swoim Melchisedekowym kapłaństwie ani też nie miał w nim dzieci; jego kapłaństwo było bez początku i nie miało końca, i tym sposobem obrazował on Chrystusa, którego urząd kapłański jako Kapłana nowego porządku w tysiącletnim królestwie będzie nieograniczony, a On sam nie otrzymał tego urzędu dziedzicznie ani też nie przekaże go innemu. W ten sposób Melchisedek był typem.

Brat Harrison: – Czy mogę postawić jeszcze jedno pytanie? Na kwestię tę zwróciłem uwagę bardzo niedawno. Wielce doceniam to, co przed chwilą powiedziałeś, lecz czy w sprawie tej nie można by uznać, że ponieważ Żydzi byli bardzo staranni i szczegółowi w swoich genealogiach, znaczy to, że w przypadku Melchisedeka nie ma zapisków o jego urodzeniu, o jego rodzicach ani o jego kapłaństwie? Czy to nie wyjaśniałoby po części owego stwierdzenia, że był on bez początku dni i końca lat? Wiesz przecież, że Żydzi byli bardzo precyzyjni w swych genealogicznych i chronologicznych zapiskach. Chciałbym otrzymać nieco informacji w tym względzie, gdybyś był tak uprzejmy.

Brat Russell: – Na ile wiemy, Żydzi nie twierdzą, że mają dokładne zapiski odnośnie urodzin każdej osoby. Być może zapiski takie były, lecz one nie stanowiły części Pisma Świętego. Żydzi byli zobowiązani prowadzić genealogiczne zapiski dotyczące ich kapłanów i to jest powodem, dla którego nasi żydowscy przyjaciele w obecnych czasach nie mogą mieć kapłaństwa – żaden Żyd nie może udowodnić, że jest nasieniem Abrahamowym z linii Aarona. Każdy Żyd może rościć sobie pretensje do pochodzenia z rodu Abrahamowego, lecz żaden nie może udowodnić, że wywodzi się od Aarona. Żaden Żyd nie wie, kto obecnie jest potomkiem Aarona. Zatem choćby Żydzi otrzymali swój kraj i wszystko z powrotem, nie mogliby ponownie ustanowić swego dawnego kapłaństwa, ponieważ jest wymagane, aby każdy kapłan służący przy Pańskim ołtarzu był w stanie wykazać w swojej genealogii, że jest potomkiem Aarona. To jednakże nie stosuje się do Melchisedeka, ponieważ on był kapłanem innego obrządku. Przedstawiając Melchisedeka, Apostoł starał się to wykazać w swej argumentacji mniej więcej tak: Gdy mówię wam, Żydom, że Chrystus jest kapłanem nowego obrządku, wy nie dowierzacie i pytacie: Gdzie jest jego chronologia? (Rozumiecie, że parafrazuję.) On nie mógł być kapłanem, jeżeli nie mógł wykazać, że pochodził z pokolenia Lewiego, z rodziny Aaronowej. Ja jednak odpowiadam wam, Hebrajczykom, że Bóg wystawił inny typ. Spójrzcie na Melchisedeka. Czy macie jakiś dowód, że był on z pokolenia Lewiego? Nie! Melchisedek żył, zanim jeszcze pokolenie Lewiego zostało zapoczątkowane. Czy macie jakiś dowód, że Melchisedek był w jakikolwiek sposób spokrewniony z Lewim? Nie! Zauważcie więc, że było tam inne kapłaństwo i chciałbym, żebyście zauważyli, że kapłaństwo Melchisedekowe było wyższe od kapłaństwa Aaronowego, ponieważ Abraham, będący ojcem Aarona, według ciała, złożył dziesięcinę kapłanowi Melchisedekowi, a Aaron był wówczas w biodrach Abrahamowych, co pokazuje, że z Boskiego punkt zapatrywania obrządek Melchisedekowy jest wyższy od obrządku Aaronowego. Na tej podstawie mówię wam więc, że Chrystus jest kapłanem według obrządku Melchisedekowego. Taka jest argumentacja Apostoła. Jest to wyższy obrządek. Wy, Żydzi chcecie, abym wam udowodnił, że aby Jezus mógł być kapłanem, musiał pochodzić z pokolenia Aaronowego. Pokolenie Aaronowe nie ma nic wspólnego z tym wyższym kapłaństwem. Melchisedek był typem na nie, a Chrystus jest owym kapłanem. Nie myślę, aby fakt, iż nie było genealogicznych zapisków o Melchisedeku, miał z tym coś wspólnego. [484,1]