POŚREDNIK – Dla owiec czy kozłów?

Pytanie (1909) – Było powiedziane, że klasa owiec w Tysiącleciu nie będzie potrzebowała pośrednika, a tylko kozły.

Odpowiedź – Nie zgadzam się z takim postawieniem sprawy. Według Pisma Świętego cały świat poddany jest Pośrednikowi. Wliczone tu są wszystkie osoby, z wyjątkiem Ciała samego Pośrednika. Pośrednik ma stać pomiędzy nimi. Podczas całego Tysiąclecia wszyscy będą pod władzą Pośrednika. Świat nie znajdzie się w społeczności z Bogiem wcześniej niż dopiero na końcu Tysiąclecia. Świat będzie usprawiedliwiany przez uczynki – w rzeczywisty sposób. Natomiast Kościół znajduje się w innym stanie. Gdy tysiącletnie Królestwo Chrystusowe zostanie ustanowione, Chrystus będzie miał do czynienia z wszystkimi ludźmi i będzie ich podnosił stopniowo, przez zmartwychwstanie i przez restytucję, aż doprowadzi ich do tego wszystkiego, co miał Adam i co utracił, i dopiero w tym doskonałym stanie będą gotowi na oddanie ich Ojcu. W ciągu Tysiąclecia Chrystus nie odda ich Ojcu, ponieważ Ojciec mianował Go, aby był ich Sędzią, Królem i Pośrednikiem – wszystko sprowadza się do Niego, albowiem Chrystus i Kościół to jedno. To będzie oznaczać usprawiedliwienie dla świata. Usprawiedliwienie znaczy uczynienie kogoś dobrym – uczynienie sprawiedliwym. Kim był Adam na początku? Był on człowiekiem sprawiedliwym. Kiedy zgrzeszył, stał się niesprawiedliwy, stał się niedoskonały, upadły. Usprawiedliwienie oznacza podniesienie do stanu doskonałości, w którym wszyscy będą posłuszni. To właśnie uczyni Chrystus dla całego świata. Ludzie zostaną usprawiedliwieni – każdy stosownie do swoich uczynków. Tak więc cały ludzki świat przy końcu Tysiąclecia będzie w odpowiednim stanie, aby mógł być oddany Ojcu.

Gdyby którykolwiek człowiek został oddany Ojcu teraz, oznaczałoby to jego zniszczenie; ale kiedy Pośrednik podniesie świat i odda go Ojcu w stanie doskonałym, ludzie już więcej nie będą potrzebowali Pośrednika, ponieważ będą naprawdę sprawiedliwi, a nie tylko poczytani za sprawiedliwych. Widzicie więc, że w ciągu Tysiąclecia nie tylko kozły potrzebować będą Pośrednika, ale także i owce. Bóg uczynił takie zarządzenie dlatego, że przewidział, iż niektórzy ludzie ze świata będą owcami. Klasą kozłów, która zostanie zniszczona, będą ci wszyscy, którzy nie skorzystają z tego zarządzenia. Zostaliśmy pouczeni, że świat, zarówno owce, jak i kozły, nie będzie miał żadnej styczności z Ojcem w Tysiącleciu, aż dopiero przy końcu owego wieku, kiedy wszyscy zostaną oddani Ojcu. [465,1]