CZŁOWIEK – Człowiek Chrystus Jezus.

Pytanie (1910)Jak należy rozumieć, o kim jest mowa w wyrażeniu „człowiek Chrystus Jezus” w 1 Tym. 2:5-6?

Odpowiedź – Na to odpowiadam, że według mojego zrozumienia wyrażenie „człowiek Chrystus Jezus, który dał samego siebie na okup” nie oznacza Kościoła, ale bezpośrednio wskazuje na Jezusa, naszego Pana, który, jako człowiek, przy swoim chrzcie oddał się zupełnie Bogu i został przez Niego przyjęty jako Pośrednik między Bogiem a światem. Lecz nie znaczy to, że Jezus już wówczas wykonał dzieło pośredniczenia, wcale nie. Natomiast wtedy stał się Pośrednikiem. To prawda, że narodził się On po to, by być Pośrednikiem, ale wówczas nie był jeszcze za niego uznany, aż dopiero po tym, jak się poświęcił, został uznany przez Boga za Pośrednika: „Ten jest on Syn mój miły, w którym mi się upodobało” [Mat. 3:17]. Dlaczego? On ma być wielkim Królem i wielkim Kapłanem. Co będzie czynił jako Król i Kapłan? Będzie pośredniczył między Bogiem a światem. Czy to pośrednictwo będzie pomyślne? O tak! „Gdyby przyszły czasy ochłody od obliczności Pańskiej, a posłałby onego, który wam opowiedziany jest, Jezusa Chrystusa, który zaiste niebiosa ma objąć aż do czasu naprawienia wszystkich rzeczy, co był przepowiedział przez usta wszystkich świętych swoich proroków od wieków” [Dzieje Ap. 3:20-21].

Czy będzie On zawsze zajmował to stanowisko jako Człowiek Chrystus Jezus, czy też w pewnym sensie podzieli się z Kościołem? Odpowiadam, że Słowo Boże uczy, iż teraz jest wybierane spośród świata Ciało – Kościół, który ma mieć udział z Nim w Jego chwale królewskiej, a Jego namaszczenie spływa na członków Jego Ciała, którzy namaszczani są na królów, aby zasiedli na Jego tronie. Jako członkowie Jego Ciała, otrzymają oni udział także w pomazaniu Najwyższego Kapłana, jak to jest przedstawione w Psalmie 133, gdzie czytamy, że olejek najwyborniejszy był wylany na głowę Aarona, Najwyższego Kapłana, i ściekał aż na podołek jego szat [Psalm 133:2]. To pokazuje, że całe Ciało Chrystusowe jest namaszczone, zatem ma być Chrystusem, czyli Mesjaszem, ponieważ jego członkowie zostali pomazani i ponieważ wyraz „Chrystus” znaczy „pomazaniec”. Skoro, jak stwierdza Apostoł: „pomazanie (...) wzięliście od niego” [1 Jana 2:27], to dlatego, że jesteście członkami Pomazańca. Skoro jesteście pomazani na Pośrednika, to jesteście pomazani także na królów i kapłanów, abyście mogli uczestniczyć z Nim jako członkowie owego wielkiego Pośrednika, który ma sprawować ważne dzieło pośrednictwa między Bogiem a ludźmi podczas Wieku Tysiąclecia. [451,3]