PRAWA DO ŻYCIA – Czy są ofiarowane?

Pytanie (1911-Z) – Jakie prawa posiadał nasz Pan, kiedy był istotą duchową, zanim stał się człowiekiem i co stało się z tymi prawami, gdy stał się człowiekiem?

Odpowiedź – Nasz Pan był bogaty i dla nas stał się ubogim (2 Kor. 8:9) przez zamianę niebieskich praw i doskonałości na ziemskie prawa i doskonałość. Ta zamiana nie była ofiarą, bo to człowiek Jezus Chrystus stał się okupem. W Piśmie Świętym nie ma stwierdzenia, że On ofiarował jakiekolwiek przedludzkie prawa. Jednak zrezygnował z nich „dla wystawionej sobie radości” – Hebr. 12:2.

Prawa, jakich człowiek potrzebuje, są ziemskimi prawami, ludzkimi prawami i to są te prawa, które Jezus odkupuje przez oddanie swego ziemskiego życia na ofiarę. Jako duchowa istota, nie mógł ofiarować praw duchowej istoty, bo na śmierć skazana nie była duchowa istota. Tym, którego On miał odkupić, był człowiek Adam. „Bo ponieważ przez człowieka śmierć, przez człowieka też powstanie umarłych. Albowiem jako w Adamie wszyscy umierają, tak i w Chrystusie wszyscy ożywieni będą – 1 Kor. 15:21-22. [442,1]