LEWICI – Do nich należeć będzie dziedzictwo niebieskie.

Pytanie (1912-Z)Jeśli pozafiguralni Lewici nie mają dziedzictwa w ziemi, jak pokazane jest w figurze, to jaką otrzymają nagrodę?

Odpowiedź – Figuralnymi Lewitami było całe pokolenie Lewiego, z którego jedna malutka rodzina została wybrana na kapłanów. Na pustyni Pan oddzielił Lewitów do swojej służby (4 Mojż. 3:11-16). Odtąd to jedno pokolenie przedstawiało pierworodnych Izraela, o których Apostoł mówi, że byli figurą „Kościoła pierworodnych” (Hebr. 12:23 BT) – figurą klasy duchowej.

W figurze całe pokolenie Lewiego było pozbawione wszelkiego dziedzictwa w ziemi. Nie dano im żadnego tytułu własności ziemskiej, żadnego pola. Ziemia była podzielona pomiędzy inne pokolenia, ale Lewitom nie dano żadnego działu. Bóg w ten sposób zaznaczył figuralnie, że pozafiguralni Lewici nie otrzymają ziemskiego dziedzictwa. Cały Kościół Ewangeliczny powoływany jest do stanu niebieskiego i dlatego członkowie jego są odcięci od ziemskich praw jako ludzie, aby mogli mieć niebieskie prawa jako Nowe Stworzenia. Apostoł mówi, że Bóg nas „powołał powołaniem świętym”, „niebieskim”, „które jest z góry” – 2 Tym. 1:9; Hebr. 3:1; Filip. 3:14.

Pokolenie Lewiego podzielone było na dwie klasy, na klasę kapłańską i na Lewitów, czyli klasę służebną. W pozafigurze są dwie klasy na poziomie duchowym – Królewskie Kapłaństwo, składające się z Chrystusa i Kościoła, Jego Oblubienicy, a także klasa sług – „panny za nią, towarzyszki jej” [Psalm 45:15], które z radością mają wejść do pałacu królewskiego. Ponieważ nie doszły one do wysokiego standardu wymaganego dla dopuszczenia do klasy Oblubienicy, nie są uważane za godne, by znaleźć się w klasie, która zostaje przedstawiona Królowi w „odzieniu haftowanym”. Jednakże wszyscy oni muszą być zacnymi postaciami, godnymi tego, by otrzymać gałązki palmowe wskazujące na ich zwycięstwo nad grzechem i wszelkim złem – Psalm 45:14-16; Obj. 7:9-17. [435,3]