LEWICI – Przedstawiają Wielkie Grono.

Pytanie (1910)W jaki sposób Lewici przedstawiają Wielkie Grono?

Odpowiedź – Zdaje mi się, że już wczoraj odpowiedziałem na to pytanie. Powtórzę. Pierworodni, którzy w Egipcie znajdowali się pod ochroną krwi i byli zachowani od śmierci, tej nocy, gdy inni zostali pobici, przedstawiali „Kościół pierworodnych” [Hebr. 12:23 BT], których imiona zapisane są w niebie. Ci pierworodni Izraela, stosownie do rozporządzenia Bożego, zostali następnie zastąpieni całym pokoleniem Lewiego. Tak więc całe pokolenie Lewiego przedstawiało domowników wiary, czyli „Kościół pierworodnych”. W tym pokoleniu była pewna szczególna rodzina, czyli klasa, wybrana na kapłanów i ci byli przedstawicielami tej części domowników wiary, „Kościoła pierworodnych”, który ma być Oblubienicą, małżonką Barankową. Reszta zaś „Kościoła pierworodnych”, odpowiada Lewitom, a pozafiguralni Lewici mają być Wielkim Gronem, które idzie za Malutkim Stadkiem kapłanów i stanowić będzie klasę sług na poziomie duchowym. [435,2]