KRÓLESTWO – Punkt jeszcze wątpliwy.

Pytanie (1915)Jak będziemy wiedzieć, że Królestwo zostało ustanowione?

Odpowiedź – Drodzy przyjaciele, jestem pewny, że będę wiedział, kiedy ja zostanę ustanowiony! (śmiech) Zostanę ustanowiony wtedy, gdy dostąpię „przemiany”. Będzie to wówczas, gdy i wy dostąpicie „przemiany” do duchowej natury i każdy z was zostanie ustanowiony. Będzie to przejście do Miejsca Najświętszego, poza zasłonę. Wierzymy, że większość klasy Królestwa już przeszła poza zasłonę. Według tego, jak my rozumiemy Biblię, wszyscy święci Wieku Ewangelii, którzy „zasnęli” wcześniej, już zmartwychwstali i przeszli poza zasłonę wiosną 1878 roku. Oczywiście rozumiemy to wiarą. Sądzimy, że są logiczne dowody, aby tak wierzyć; jednak nie wierzymy, że Królestwo zostało już w zupełności ustanowione. Święci zostali uwielbieni tak, że mają teraz chwalebne ciała duchowe, ale ich duchowe ciała nie stanowią jeszcze Królestwa. Królestwo oznacza moc panowania. Biblia wskazuje, że Jezus sam obejmie tę wielką moc i panowanie, zanim nastąpi wielkie zniszczenie obecnego porządku rzeczy. To zniszczenie oznacza „Armagieddon”. Możliwe, że wszyscy z klasy Kościoła będą już z Panem w chwale w czasie, kiedy nastanie Armagieddon, ten ostateczny okres wielkiego ucisku. Jednak nie jesteśmy na tyle mądrzy, aby wiedzieć to na pewno.

Wskazywaliśmy w „The Watch Tower” na możliwość, że ostatni członkowie Ciała Chrystusowego mogą pozostać tutaj jeszcze przez jakiś czas. Pamiętacie słowa psalmisty: „Radować się będą święci w chwale Bożej, a śpiewać będą w pokojach swych. Wysławiania Boże będą w ustach ich, a miecz na obie strony ostry w rękach ich” (Psalm 149:5-6). To wskazuje na radowanie się, a wydaje się, że odbywać się to będzie po tej stronie zasłony; można z tego wnosić, że w czasie smagania narodów niektórzy spośród świętych będą sprawować jakąś władzę, będąc wciąż jeszcze w ciele. Tego jednak nie wiemy, a tylko tak to wygląda. Niektórzy z nas mogą być w ten sposób ustanowieni, zanim nastąpi nasza „przemiana”, albowiem prorok mówi dalej: „Aby wykonywali pomstę nad poganami [nad narodami], a karali narody; aby wiązali pętami królów ich, a szlachtę ich okowami żelaznymi; aby postąpili z nimi według prawa zapisanego. Tać jest sława wszystkich świętych jego” [Psalm 149:7-9]. Ta sława nie stała się jeszcze naszym udziałem. Nie wiązaliście jeszcze żadnych królów ani ja ich nie wiązałem. Patrzymy w przyszłość, aby zobaczyć, co to znaczy. Nie możemy spodziewać się, że proroctwo wyraźnie będzie zrozumiane, dopóki się ono nie wypełni.

Spójrzcie wstecz na pierwszą obecność. Proroctwa odnoszące się do tamtego czasu nie były zrozumiane, dopóki się nie wypełniły. Tak było z uczniami Pańskimi, kiedy Pan powstał z martwych. Gdy wytłumaczył im proroctwa po swoim zmartwychwstaniu, uczniowie wówczas zrozumieli, lecz gdy im przedtem mówił, co ma nastąpić, zrozumieć tego nie mogli, ponieważ nie był to dla nich właściwy czas, aby zrozumieć te rzeczy. Tak może być i z nami, że nie zrozumiemy, dopóki nie znajdziemy się wpośród wypełnienia. Dlatego lepiej będzie, gdy na razie pozostawimy tę sprawę ze znakiem zapytania. [426,3]