KRÓLESTWO – Rozwiązanie najmniejszego przykazania.

Pytanie (1911)Proszę nam powiedzieć, do jakiego stronnictwa i do jakich ludzi odnosił się Chrystus w Ewangelii Mateusza, kiedy powiedział: „Kto by tedy rozwiązał jedno z tych przykazań najmniejszych i uczyłby tak ludzi, najmniejszym będzie nazwany w królestwie niebieskim; a ktokolwiek by czynił i uczył, ten będzie wielkim nazwany w królestwie niebieskim” – Mat. 5:19.

Odpowiedź – O Królestwie Niebieskim mówi się w dwóch znaczeniach. W jednym znaczeniu Królestwo to jeszcze nie nastało. Czekamy na to Królestwo, kiedy wszyscy wybrani zostaną zgromadzeni i dostąpią przemiany do chwały. W innym jednak znaczeniu wy i ja jesteśmy już teraz Królestwem Niebieskim, czyli reprezentujemy Królestwo Niebieskie na świecie i o nas mówi apostoł Piotr jako o „królewskim kapłaństwie”, o „narodzie świętym”, „ludzie nabytym” już teraz, choć nie jest jeszcze pewne ani to, że wy będziecie jednymi z nich, ani że ja będę. W tym znaczeniu o całym Kościele mówi się jako o Królestwie Niebieskim. Jak pamiętacie, Jezus powiedział: „Królestwo niebieskie gwałt cierpi, a gwałtownicy porywają je” [Mat. 11:12]. Królestwo Niebieskie, należące do przyszłości, nie cierpiało wówczas gwałtu, ale Jezus, który wówczas reprezentował Królestwo, cierpiał gwałt; także uczniowie Jego reprezentowali to Królestwo i cierpieli gwałt, albowiem gwałtownicy porywali ich przemocą; spowodowali śmierć Pana, rozproszenie Kościoła itd. Tak też jest i w tym wersecie. Gdyby ktokolwiek z klasy Kościoła pomniejszał jakieś Boże przykazanie, pomniejszyłby tym sam siebie lub też powinien być za takiego uważany pośród ludu Pańskiego; gdyby ktoś czynił lub uczył czegoś przeciwnego wobec przykazań Pańskich, nieważne jakich, czegoś, co według nas miałoby Boskie upoważnienie, to każdy, kto postępowałby przeciwko Boskim zarządzeniom lub Jego woli, powinien być z tego względu mniej przez nas poważany. Tego, który gwałci przykazania lub naucza innych, aby to robili i daje zły przykład, uważajcie za najmniejszego w Królestwie. Tych zaś, którzy nauczają woli Bożej i starają się ją pełnić sami, uważajcie za najprzedniejszych. Taka jest rada Apostoła dla Kościoła: Upatrujcie pomiędzy sobą tych, którzy najpełniej postępują śladami Jezusa i tych wybierajcie na starszych i diakonów w zborze. Upatrujcie między sobą takich, którzy najściślej przestrzegają Boskich zarządzeń i takich wybierajcie na sług kościoła, ponieważ najlepiej kwalifikują się do tej służby. Będą najmniejszymi lub największymi w proporcji do tego, jak pełnią Boską wolę. Taki jest właściwy standard, którym wy i ja powinniśmy się kierować. [422,2]