KRÓLESTWO – Odnośnie Mesjaszowego.

Pytanie (1910-Z)Proszę podać w skrócie, jakie jest znaczenie wyrażenia Królestwo Mesjaszowe i jakie jest działanie tego królestwa?

Odpowiedź – Rozumiemy, że Królestwo Mesjaszowe będzie duchowe, niewidzialne dla oczu śmiertelnych, a jednak wszechpotężne, aby dokonać rzeczy wielkich, obiecanych przez Zakon i proroków. Panowanie, jakie Pan utwierdzi, niewidzialne dla ludzi, usunie i zastąpi imperium Szatana, również niewidzialne. Król Chwały zajmie miejsce księcia ciemności. Głównymi ziemskimi pośrednikami i przedstawicielami niewidzialnego Króla będą Abraham, Izaak oraz wszyscy prorocy, którzy zmartwychwstaną w zupełnej ludzkiej doskonałości. Zamiast ojcami, staną się oni dziećmi Mesjasza, który uczyni ich książętami na całej ziemi (Psalm 45:17). Do królestwa tego naród izraelski szybko się przyłączy i ostatecznie każdy naród na ziemi znajdzie się w harmonii z Mesjaszem, a wszyscy ludzie dostąpią przywileju wejścia pod Nowe Przymierze Izraela, które wówczas ustanowione zostanie przez owego wielkiego Anioła „przymierza, którego wy żądacie” – Jer. 31:31-34; Mal. 3:1-3.

Będzie to ów pełen chwały Mesjasz, odnośnie którego Żydzi uważają, że jest to „Michał, książę wielki, który się zastawia za synami ludu twego” (Dan. 12:1). Mahometanie także wyglądają takiego proroka, jakoby Mahometa przeszłości. Masoni również spodziewają się takiej samej chwalebnej osobistości i w tradycjach swych utożsamiają go z Hiramem Abiffem, wielkim mistrzem masonów. Ten wielki Mesjasz, Michał Archanioł, pozafiguralny Melchisedek, Kapłan i jednocześnie Król to dla nas „człowiek Chrystus Jezus, który dał samego siebie na okup za wszystkich, co jest świadectwem czasów jego” (1 Tym. 2:5-6). Gdy ten wielki Król ukaże się w swej chwale i ustanowi swoje królestwo z Izraelem, stanie się On, jak obiecywali prorocy, „Pożądanym od wszystkich narodów” (Agg. 2:8). Wówczas oczy wszystkich niewidomych otworzą się i uszy głuchych zostaną otwarte. Wtedy stanie się wiadome dla wszystkich na ziemi i w niebie, kim On jest i że powinien być rozpoznany jako nasienie Abrahama i potomek Dawida. Nie teraz, ale gdy będzie panować w sprawiedliwości, wszyscy dokładnie zrozumieją znaczenie słów proroka Zachariasza (Zach. 12:7-10) oraz psalmisty (Psalm 22:17). Zadowoleni z tego, że Mesjasz pokaże Prawdę w dniu swego objawienia, z radością wskazujemy żydom, mahometanom, chrześcijanom i wszystkim innym chwalebnego Mesjasza i wielkie dzieło błogosławienia wszystkich narodów, jakie będzie dokonywane przez nasienie Abrahamowe, zgodnie z przymierzem Boga i Jego przysięgą. [422,1]