ŻYDZI – Nasza postawa wobec nich.

Pytanie (1907) – W Izaj. 40:1-2 czytamy: „Cieszcie, cieszcie lud mój! mówi Bóg wasz. Mówcie do serca Jeruzalemu: ogłaszajcie mu, że się już dopełnił czas postanowiony jego, że jest odpuszczona nieprawość jego i że wziął z ręki Pańskiej w dwójnasób za wszystkie grzechy swoje”. Czy ten zapis ma określać naszą postawę wobec Żydów w obecnym czasie?

Odpowiedź – Zdaje mi się, że byłoby w zupełności właściwym mówić słowa pociechy Jeruzalemowi, lecz nie myślę, aby oni chcieli od razu słuchać. Mówiliśmy już wiele słów pociechy Żydom. Gdy weźmiecie pod uwagę to, co napisane jest o tym w drugim tomie [„Wykładów Pisma Świętego”] i jaka jest nadzieja dla Żydów, a także w trzecim tomie, gdzie zwracamy uwagę na powyższe wersety oraz jeśli dołożymy do tego broszurkę w dialekcie żydowskim [Jidisz] zajmującą się „Cieniami Przybytku”, która jak wierzymy, zawiera też prawdziwe wyjaśnienie Listu do Hebrajczyków, to możecie zauważyć, że próbowaliśmy mówić im słowa pociechy, lecz nie stwierdziliśmy, żeby wywarło to na nich zbytnie wrażenie – być może trochę, nie wiemy. Pan jednak mówi, że przychodzi czas, w którym ci, co mają uszy ku słuchaniu, usłyszą, inni zaś, nie mając uszu ku słuchaniu, będą musieli czekać, aż trąba będzie brzmieć głośno i długo. [379,1]