JHWH – Czy można widzieć Boga.

Pytanie (1911) – Proszę wytłumaczyć werset w 2 Księdze Mojżeszowej [2 Mojż. 24:10], gdzie jest stwierdzone, że widzieli Boga, w połączeniu z tym, co powiedziane jest do Tymoteusza, że żaden z ludzi nie widział Boga [1 Tym. 6:16].

Odpowiedź – Do Tymoteusza apostoł mówi, że nikt z ludzi nigdy nie widział Boga i że ów Jednorodzony objawił Go [Jan 1:18]. Święty Paweł ma tu na myśli, że żaden z ludzi nigdy nie widział osoby Boga. Natomiast Stary Testament opowiada, w jaki sposób Bóg w różnych czasach był widziany i jak się ukazywał; że widziany był przez przedstawicieli, z których Jezus był dla Ojca najdroższym. Na przykład na górze Synaj, gdy był dany Zakon, Mojżesz widział Pana, czyli specjalnego posłańca, anioła Pańskiego. W jednym miejscu powiedziane jest, że był to anioł, w innym, że Pan. Myśl jest ta sama, mianowicie, że człowiek nie może widzieć istoty duchowej, ale anioł Pański może ukazać się w postaci ludzkiej i rozmawiać z ludźmi. [360,1]