PRZYPISANIE – Sprawiedliwości.

Pytanie (1911-Z) – Czy Chrystus przypisuje swoją sprawiedliwość członkom swego Ciała?

Odpowiedź – Gdy mówimy, że nasz Pan przypisuje komuś swoją sprawiedliwość, to nie powinniśmy myśleć, że On daje swoją sprawiedliwość jako Najwyższy Kapłan, ale że przypisuje zasługę swej ofiary na naszą korzyść. Gdy nasz Pan, jako człowiek Jezus Chrystus, złożył swoje życie, nie będąc w jakimkolwiek stopniu pod wyrokiem śmierci, to w ofierze tej mieściła się pewna zasługa. Prawo do wiecznego życia na ziemi, które Jezus złożył, było dla Niego odłożone i dawało Mu władzę restytucji dla ludzkości, władzę odrodzenia świata. Zanim jednak zasługa tej ofiary będzie dana światu, jest ona podstawą dla naszego usprawiedliwienia i służy do przykrycia naszych niedoskonałości. Mogłaby być użyta dla nas w restytucji, lecz nie taki jest Boski plan w obecnym wieku. Dlatego zasługa Jezusa przypisywana jest ofiarowanym wierzącym i przykrywa zmazy i mimowolne uchybienia ich niedoskonałego ziemskiego naczynia aż do końca ich biegu. [338,1]