WIELKIE GRONO – Odnośnie udziału w pierwszym zmartwychwstaniu.

Pytanie (1912-Z) – Czy Wielkie Grono będzie mieć udział w pierwszym zmartwychwstaniu?

Odpowiedź – Ci, którzy będą mieć udział w pierwszym zmartwychwstaniu, będą panować z Chrystusem tysiąc lat (Obj. 20:4,6). Dlatego Wielkie Grono nie będzie mieć udziału w pierwszym zmartwychwstaniu. Apostoł Paweł mówi o zmartwychwstaniu Chrystusowym – „żebym go poznał i moc zmartwychwstania jego, i społeczność ucierpienia jego, przykształtowany będąc śmierci jego” (Filip. 3:10). To jest pierwsze zmartwychwstanie.

Jednak są również dwa inne wersety, które włączają także Wielkie Grono – Hebr. 12:23, gdzie apostoł mówi o „Kościele pierworodnych”, których imiona spisane są w niebie, i Obj. 21:27, gdzie napisane jest o tych, których imiona napisane są w „księdze żywota Baranka” [NB]. Wszyscy, których imiona zapisane są w Barankowej „księdze żywota”, otrzymają żywot na duchowym poziomie, a Pan powiedział, że nie wymaże imion żadnych zwycięzców (Obj. 3:5).

Czy Wielkie Grono zwycięża? Tak! Pan Bóg nie daje błogosławieństwa tym, którzy nie są zwycięzcami. Jaka więc jest różnica pomiędzy Wielkim Gronem a Malutkim Stadkiem? Różnica jest taka, że Malutkie Stadko jest więcej niż wierne Bogu. Wielkie Grono będzie wierne Bogu do tego stopnia, że odda życie, gdy przyjdzie próba. Raczej zginą, niż zaprą się Pana; i w taki sposób zostaną zniszczone ich ciała. Lecz nie byli dostatecznie gorliwi, aby dopełnić swego ofiarowania. Byli wierni Bogu, lecz nie uczynili nic ponad dochowanie swej wierności.

Mamy także oświadczenie Pana zapisane w Ew. Jana 5:28-29: „Przyjdzie godzina, w którą wszyscy, co są w grobach, usłyszą głos jego; i pójdą ci, którzy dobrze czynili, na powstanie żywota”. To obejmuje obie klasy: Malutkie Stadko i Wielkie Grono; obie klasy otrzymają żywot wieczny. Jeśli obejmuje to również starożytnych świętych, to oznaczałoby to trzy klasy: Malutkie Stadko, Wielkie Grono i starożytnych świętych, jakkolwiek będą różne stopnie doskonałości: doskonałość ludzka, doskonałość podobna do anielskiej i w końcu – doskonałość, którą obdarowani zostaną ci, którzy będą jak Chrystus, czyli w boskiej naturze. [308,1]