WIELKIE GRONO – O zmazaniu grzechów świata.

Pytanie (1909)Jak może Wielkie Grono zmazać karę za wyjątkowo dobrowolne grzechy świata? W jaki sposób kozioł Azazela dokonuje pojednania z Bogiem?

Odpowiedź – Ani Wielkie Grono, ani Malutkie Stadko nie mają nic wspólnego z gładzeniem grzechu. Jest to dziełem Arcykapłana. Może on użyć rozmaitych rzeczy jako podstawy dla swoich różnych posunięć, lecz jedynie Najwyższy Kapłan dokonuje zastosowania. Ani Wielkie Grono, ani Malutkie Stadko nie mają nic wspólnego z gładzeniem grzechu.

W „Cieniach Przybytku” podaliśmy myśl, że kozioł Azazela wyobraża Wielkie Grono. Wielu mówi, że kozioł Azazela, czyli Wielkie Grono, nie wchodził do Świątnicy. Na to odpowiadam, że nie tylko kozioł Azazela nie wchodził do Świątnicy, ale także cielec oraz kozioł Pański. Kto więc tam wchodził? Krew cielca i kozła Pańskiego wyobrażająca zasługi ofiary była wnoszona dla uczynienia pojednania. Krew cielca służyła dokonaniu pojednania za grzechy pokolenia Lewiego, włączając kapłanów, którzy nazywali się ciałem albo też domem arcykapłana. Następnie wnoszona była krew kozła, który przedstawiał podkapłanów. Krew kozła nie była kropiona przez kozła, ale przez arcykapłana i była ofiarowana za wszystek lud. Wykonanie tego należało do Najwyższego Kapłana i byłby to z naszej strony niewłaściwy stosunek do naszej Głowy, gdybyśmy uważali, że my osobiście mamy z tym cokolwiek wspólnego – jedynie tylko jako członkowie Jego Ciała jesteśmy w to wliczeni.

Skoro krew cielca gładziła grzechy domowników wiary, a krew kozła gładziła grzech tych na zewnątrz Namiotu Zgromadzenia, jakie więc grzechy pozostały, które miał ponieść kozioł Azazela? Odpowiadamy, że arcykapłan brał grzechy zgromadzenia i wyznawał je nad głową kozła Azazela. Jakiego więc rodzaju były te grzechy, oprócz wyżej wspomnianych, za które krew była ofiarowana? Grzechy, za które dokonywano pojednania w Miejscu Świętym i w Miejscu Najświętszym, były grzechami z powodu Adama oraz z powodu niedoskonałości od niego odziedziczonych. Zasługa Chrystusa, przechodząc przez Jego Ciało, zostaje zastosowana za wszystkie te grzechy. Czy są jakieś inne pozostałe grzechy? Są grzechy, które nie wynikają ze słabości Adamowej. Świat nie postępuje tak, jak umie najlepiej, dlatego popełnia wiele grzechów, które nie mogą być przypisane słabości wynikającej z upadku Adama. Grzechy niektórych ludzi idą przed nimi, a niektóre podążają za nimi [1 Tym. 5:24], lecz Pan postanowił, ażeby za wszystkie grzechy stało się zadośćuczynienie. Każdy grzech popełniony ze świadomością jest tego rodzaju i te właśnie grzechy były wyznawane nad głową kozła Azazela. Zilustrujmy to. Pamiętacie fragment: „Aby przyszła na was wszystka krew sprawiedliwa, wylana na ziemi, ode krwi Abla sprawiedliwego aż do krwi Zachariasza” [Mat. 23:35]. O jakiej sprawiedliwej krwi jest tu mowa? Wyraźnie o złych uczynkach popełnianych przez ludzkość, których nie można przypisać Adamowej słabości. Pan widzi sposób, w jaki rozmyślne grzechy mogą zostać zgładzone i jeżeli zrozumiemy tę filozofię, to przyznamy, że jest ona właściwa. Pismo Święte zdaje się wskazywać, że będzie inne rozliczenie ze światem. Pamiętacie werset, który mówi o duszach wołających pod ołtarzem: „Dokądże, Panie święty i prawdziwy! nie sądzisz i nie mścisz się krwi naszej nad tymi, którzy mieszkają na ziemi?” [Obj. 6:10]. Pan ma doskonały system prowadzenia rachunków i nagrodzi każdego czyniącego sprawiedliwość oraz ukarze każdego, co popełniał zło. Na tych, co grzeszyli świadomie, przyjdzie pewna kara, zanim nastąpi ogólny obrachunek. Mając na względzie rzeczy, jakie się działy w wiekach średnich, musimy przystać na to, co ma się stać. W każdym razie ten wiek zakończy się czasem wielkiego ucisku i Wielkie Grono będzie uczestniczyć w tym ucisku. Będą mieli w nim udział, aż położą swe życie, bo jeżeli tego nie uczynią, nie będą mogli otrzymać działu w duchowych błogosławieństwach. [298,1]