SZATY – Znaczenie szat „na cześć i ku ozdobie”.

Pytanie (1910-Z)Czy było jakieś znaczenie w tym, że po złożeniu ofiar w Dniu Pojednania arcykapłan zdejmował swoje lniane szaty w Miejscu Świętym i pozostawiał je tam, a ubierał szaty „na cześć i ku ozdobie” [2 Mojż. 28:2 BT] i wychodził, aby błogosławić lud?

Odpowiedź – Arcykapłan przez cały obecny Wiek Ewangelii przeprowadza dzieło ofiary; nie tylko wtedy, gdy ofiarował samego siebie, ale także przez cały ten wiek stale jest Kapłanem ofiarującym, a chociaż przeszedł poza zasłonę, wciąż jest, że tak powiemy, w lnianych szatach ofiarnych i Jego drugorzędna ofiara, pozafiguralnego kozła, zostanie dokonana w szatach lnianych, gdy wejdzie za zasłonę i przedstawi krew swego Ciała, którym jest Kościół, przy końcu pozafiguralnego Dnia Pojednania, kiedy to Kościół dopełni swoją część ofiary Chrystusowej. Nasz Pan, jako Arcykapłan, wówczas po raz drugi pokropi krwią, czyli zasługą, ubłagalnię, pieczętując przez to Nowe Przymierze i zastosowując swoją zasługę „za cały lud” [3 Mojż. 16:33 NB].

Uczyniwszy to, wyjdzie, aby błogosławić lud, lecz wtedy nie będzie już więcej w ofiarnych szatach lnianych. Zmiana zostanie dokonana w sposób niezauważalny dla świata. Ostatnią rzeczą, którą świat zobaczy, będzie wejście kapłanów po dokonaniu dzieła ofiarnego obecnego czasu, Wieku Ewangelii, a pierwszą rzeczą, którą świat zobaczy w nowej dyspensacji, będzie ukazanie się Najwyższego Kapłana w chwale i ozdobie – w szatach „na cześć i ku ozdobie”. Nie zobaczą tego oczyma cielesnymi, ale raczej chwała Jego objawi się przez udzielenie błogosławieństw Nowego Przymierza Izraelowi i światu, a to objawienie chwalebnych rzeczy, wyobrażone przez różne szaty Arcykapłana, odbywać się będzie przez cały Wiek Tysiąclecia. Znaczenie tych różnych szat, efodu itp. wypełni się wówczas w chwalebnym dziele Pomazańca.

Początek tej chwalebnej manifestacji będzie mieć miejsce w czasie ucisku, w trakcie którego, jak czytamy, „będą biadać nad nim” [Obj. 1:7]. Będzie to właśnie Jego objawienie się w mocy, kruszenie elementów obecnego porządku powodujące wielki ucisk, o którym Pismo Święte mówi, że nastąpi w związku z zakończeniem obecnego wieku oraz inauguracją Wieku Tysiąclecia. Tak więc ukazanie się w chwale nastąpi w różnych fazach, ale wszystkie będą na chwalebnym poziomie; żadna faza nie będzie na poziomie ofiarniczym obecnego wieku.

Rozumiemy, że w tym zobrazowaniu szat kapłana arcykapłan wyobrażał całe kapłaństwo, zarówno kapłanów niższych, jak i Głowę oraz to, że Głowa nie potrzebowała nakrycia, gdy zaś okrycie lnianymi szatami przedstawiało zasługę Chrystusową, przypisaną nam, członkom Jego Ciała, których Ojciec przyjmuje i usprawiedliwia, a których niedoskonałości zakryte są przez Niego. Rozumiemy, że biała szata przedstawia szczególnie nasz udział w tym obrazie; że arcykapłan wychodzący w chwale wyobraża w znacznym stopniu chwałę Kościoła w związku z jego Głową, jak czytamy: „Ale się jeszcze nie objawiło, czym będziemy; lecz wiemy, iż gdy się on objawi, podobni mu będziemy; albowiem ujrzymy go tak, jako jest” [1 Jana 3:2]. W innym miejscu Pismo Święte mówi, że będziemy Jego chwalebnym Ciałem, czyli Jego Ciałem w chwale i z Nim będziemy uwielbieni [Rzym. 8:17]. [285,1]