CIAŁO – Jedzenie ciała Jezusa.

Pytanie (1913)Proszę o wytłumaczenie wersetu Jan 6:53 (NB): „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego i pili krwi jego, nie będziecie mieli żywota w sobie”.

Odpowiedź – Mamy tylko chwilę i jest ona za krótka na wytłumaczenie tak obszernego tekstu. Krótko mówiąc, rozumiemy, że Pan Jezus przemawiał do swoich uczniów i że mówił do klasy, która miała mieć żywot sama w sobie, wrodzone życie – nieśmiertelność, i że ci jedynie, którzy będą spożywać Jego ciało, czyli będą uczestnikami usprawiedliwienia, a także będą pić z Jego kielicha, czyli mieć udział w Jego ofierze – tylko ci, co będą to czynić, mogą mieć żywot w sobie i należeć do klasy, która otrzyma nieśmiertelność, a zarazem chwałę i cześć. To odnosi się jedynie do Kościoła; świat nie będzie pił z kielicha Syna Człowieczego, ponieważ jest on przeznaczony wyłącznie dla Kościoła. Świat będzie spożywał Jego ciało w tym znaczeniu, że zostanie usprawiedliwiony i korzystać będzie z zasług Jego ofiary, a chleb z nieba będzie pokarmem dla świata, lecz nikt nie będzie pił z Jego kielicha, z wyjątkiem tych, którzy czynią to w Wieku Ewangelii. Mistrz podał ten kielich swoim uczniom i rzekł: „Pijcie z tego wszyscy” [Mat. 26:27]. Kielich ten miał być wypity przez nich do końca. [279,1]