DEPOZYT – Kiedy złożony?

Pytanie (1916)Czy Jezus złożył depozyt przy śmierci, czy w Jordanie?

Odpowiedź – Powiedziałbym, że nie złożył swojego życia w depozycie przy swym poświęceniu w Jordanie. Mój pogląd jest taki, iż Jezus zawarł przymierze z Ojcem, że wykona Boskie prawo i wszystko, cokolwiek napisano w księgach, wszystko, co zostało przedstawione w typach i cieniach, cokolwiek było zamierzone przez Ojca, a przez zachowanie Zakonu i wykonanie w pełni tych wszystkich rzeczy otrzymał prawo do życia, zaś przez ofiarowanie tego prawa do życia stał się dziedzicem obietnic chwały, czci i nieśmiertelności, oddawszy swoje życie zupełnie, mówiąc: „Ojcze! w ręce twoje polecam ducha mojego”. [223,2]