TYTUŁY WŁASNOŚCI – Ewidencja tytułów własności w Tysiącleciu.

Pytanie (1909) – Czy ziemskie tytuły własności majątkowej będą uznawane w Tysiącleciu, po czasie ucisku?

Odpowiedź – Jest rzeczą bardzo trudną określić, do jakiego stopnia tytuły własności majątkowej będą miały wartość po czasie wielkiego ucisku, ponieważ nie wiemy, w jakim stopniu te ewidencje będą zniszczone. Bardzo trudno jest mówić o sprawie, która jest tak niejasna i o której nie ma wzmianek w Piśmie Świętym. Przypuszczamy, że po wprowadzeniu Tysiąclecia sprawy będą toczyć się prawie tak samo jak przedtem, ale świat znajdować się będzie jakby w stanie sparaliżowanym, zbity i bolejący z powodu wielkiego ucisku. Pan nasz mówi o tym przez usta proroka: „Uspokójcie się, a wiedzcie, żem Ja Bóg” [Psalm 46:11]. To będzie pierwsza lekcja, jakiej świat będzie się musiał nauczyć. Będzie to surowa, ale bardzo wartościowa nauka dla narodów. Rozumiemy, że śmierć będzie do pewnego stopnia w dalszym ciągu panować na świecie i że jedynym miejscem, w którym objawiać się będzie życie i restytucja, będzie naród izraelski pod Nowym Przymierzem. Wciąż i zawsze będzie prawdą, że „kto ma Syna, ma żywot; kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota” [1 Jana 5:12]. Narody pogańskie, które nie zastosują się do Królestwa Niebieskiego, nie będą dopuszczone do specjalnych błogosławieństw, jakie na podstawie Nowego Przymierza spływać będą na lud izraelski.

Gdy inne narody zobaczą błogosławieństwa udzielane narodowi izraelskiemu, one także zapragną uczestniczyć w tych łaskach i będą sobie mówić: „Pójdźcie a wstąpmy na górę Pańską, do domu Boga Jakóbowego, a będzie nas uczył dróg swoich” [Izaj. 2:3].

Co do tytułów własności po czasie wielkiego ucisku sądzę, że jest to zbyt nieokreślona kwestia, aby nad nią rozprawiać. To jednak mogę powiedzieć, że człowiek, który był właścicielem jakiejś posiadłości, będzie miał do niej tyle prawa co każdy inny. [221,3]