ŚMIERĆ – Umieranie śmiercią Adamową po czasie ucisku.

Pytanie (1911) – Czy po czasie ucisku ludzie będą umierać śmiercią Adamową?

Odpowiedź – Tak, myślę, że będą umierać. To znaczy, że gdy Wiek Ewangelii będzie się kończył, a nowa dyspensacja rozpoczynać, będzie to początkiem sposobności dla świata, by przejść ze śmierci Adamowej do restytucji. Świat ogólnie na początku nie będzie wierzył. Zajmie mu to trochę czasu, zanim uświadomi sobie to wszystko. Nie stanie się to błyskawicznie. Zgodnie z Pismem Świętym zacznie się to od Izraela, a kiedy Izraelici zrozumieją, że rozpoczęła się nowa dyspensacja i wszyscy święci Starego Testamentu powrócą do nich – Abraham, Izaak, Jakub itd. oraz wszyscy prorocy – kiedy oni wszyscy ukażą się pomiędzy ludźmi jako doskonałe przykłady rasy ludzkiej i kiedy jako książęta Pana na całej ziemi reprezentować będą chwalebnego Mesjasza wśród ludzkości, Żydzi pierwsi zrozumieją i odpowiedzą na wezwanie, a potem stopniowo udziałem ich staną się błogosławieństwa restytucji, życia i mocy. Gdy inne narody to zobaczą, także zapragną tych błogosławieństw. Pamiętacie, jak prorok to tłumaczy: „Albowiem z Syjonu wyjdzie zakon” – znaczy Mesjasz, Jezus i Kościół w chwale – „a słowo Pańskie z Jeruzalemu”. To stanie się po tym, gdy Izrael znajdzie się w łasce u Boga. „I pójdzie wiele ludzi, mówiąc: Pójdźcie, a wstąpmy na górę Pańską, do domu Boga Jakóbowego, a będzie nas nauczał dróg swoich i będziemy chodzili ścieżkami jego” [Izaj. 2:3]. Ludzie zobaczą, jak Żydzi zaczynają chodzić ścieżkami Pańskimi i ujrzą błogosławieństwa, jakie Pan będzie im dawał, a wówczas zaczną mówić: „Czy Pan nie zechce dać coś i nam, poganom, jeżeli chodzić będziemy Jego drogami?”. A Bóg będzie tak samo gotowy i chętny dać błogosławieństwa wszystkim ludom. Zarządził tylko, aby błogosławieństwa przyszły najpierw na Izrael, a od niego na wszystkie narody. Tego spodziewali się Żydzi we wszystkich minionych wiekach. W Zakonie żydowskim i w proroctwach nie ma niczego, co skłaniałoby Żydów do oczekiwania, iż znajdą się w niebieskiej, czyli duchowej, klasie.

Wszystkie błogosławieństwa, jakich kiedykolwiek się spodziewali albo które Bóg im obiecał, były błogosławieństwami ziemskimi i Żydzi dostąpią tych właśnie błogosławieństw. [206,1]