ŚMIERĆ – Odnośnie śmierci Adamowej – rodzenie po czasie ucisku.

Pytanie (1909) – Kiedy ustanie śmierć Adamowa? Czy po czasie ucisku będą się rodzić dzieci?

Odpowiedź – Pojmuję to w ten sposób, drodzy przyjaciele – czas ucisku sparaliżuje, że się tak wyrażę, cały świat i to będzie ten czas, o którym jest mowa w Psalmie 46, gdzie Pan, mówiąc o tym, rzekł: „Łuk kruszy i oręże łamie, (...) mówiąc: Uspokójcie się, a wiedzcie, żem Ja Bóg” [Psalm 46:10-11]. To będzie pierwsza wielka lekcja, której świat się nauczy: „Uspokójcie się!”. Świat szukał tu i ówdzie, uczył o ewolucji i o wszystkim innym, z wyjątkiem Słowa Bożego. Powinni byli już dawno nauczyć się tej lekcji: „Początek mądrości jest bojaźń Pańska” [Psalm 111:10] oraz wiedzieć, że On jest Bogiem. Ludzie będą potrzebować trochę czasu, ażeby się uspokoić. Bóg nie czeka, aż ludzie się opamiętają, lecz zaczyna nowy porządek rzeczy. Pojawią się święci Starego Testamentu i Izrael pod zarządzeniami Nowego Przymierza, a kiedy to będzie ustanowione, inne narody zauważą błogosławieństwa i powodzenie pod zarządzeniami Boskimi i będą widzieć, że mają świętych Starego Testamentu – Abrahama, Izaaka, Jakuba itd. i powiedzą: „Pójdźcie, a wstąpmy na górę Pańską...”, górę Królestwa Pana. Patrzcie, jak Pan uczy Żydów. On „będzie nas uczył dróg swoich i będziemy chodzili ścieżkami jego, albowiem z Syjonu wyjdzie zakon, a słowo Pańskie z Jeruzalemu”; „i przyjdą do Pożądanego od wszystkich narodów” [Izaj. 2:3; Agg. 2:8]. Poznają, że to jest to, czego zawsze pragnęli – Boskie rządy, pokój, pomyślność, radość z życia itd. Przekonają się, że jedyną drogą do otrzymania błogosławieństw Boskich będzie podporządkowanie się warunkom Nowego Przymierza za pośrednictwem Izraela. Jeżeli tego nie uczynią, Bóg ich nie uzna i zgodnie ze słowami proroka – „Na tych deszcz padać nie będzie” [Zach. 14:17]. Czy ma to być literalny deszcz, czy też w znaczeniu błogosławieństw? Prawdopodobnie jedno i drugie. Pan użyje wszelkich sił natury, aby udzielać lekcji i wskazówek. Każe ziarnom zboża zwiększyć plon, a pustyni zakwitnąć jak róża. Cała ziemia będzie pod rozkazami Pana, a każdy, kto będzie czynił sprawiedliwość, otrzyma błogosławieństwa, kto zaś będzie niesprawiedliwy, zostanie ukarany i wówczas cały świat pozna, że sprawiedliwość się opłaca. Niektórzy ludzie sądzą teraz, że nie opłaca się być uczciwym, ale wówczas będą sądzić inaczej, bo uczciwy znajdzie błogosławieństwo, a kto będzie w niezgodzie z Bogiem, otrzyma pewnego rodzaju chłostę, aby wszyscy mogli być doprowadzeni do Boga i podniesieni ze stanu śmierci.

Kiedy ustanie śmierć Adamowa? Będzie ona ustawać stopniowo. Błogosła­wieństwa Boże będą rezultatem Nowego Przymierza i tylko ci, którzy będą pod Nowym Przymierzem, otrzymają Boskie błogosławieństwa; zacznie się to od Izraela, a potem wszystkie narody zobaczą błogosławieństwa Izraela i uświadomią sobie, że są one wynikiem ich relacji z Bogiem, wówczas i one również zechcą otrzymać te błogosławieństwa i zapragną znaleźć się pod zarządzeniami i warunkami Nowego Przymierza.

Po jakim czasie od ucisku to nastąpi? To zależy od tego, jak prędko te narody poznają Boga, ponieważ nie będzie innej drogi do uzyskania żywota, jak tylko przez Syna – to jest regułą teraz i będzie wówczas – „Kto ma Syna, ma żywot, kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota” [1 Jana 5:12].

Czy po czasie ucisku będą się rodzić dzieci?

Sądzę, że sprawy będą postępować w naturalny sposób. Przede wszystkim ci, którzy znajdą się w warunkach Nowego Przymierza, będą mieć wyższe pragnienia i szlachetniejsze zalety umysłu i rodzenie dzieci będzie coraz rzadsze, aż wreszcie pod koniec Tysiąclecia ustanie zupełnie.

Jednocześnie postępować będzie stopniowa odmiana w ludzkiej rodzinie, odwrotna do tej pierwotnej, gdy Bóg oddzielił matkę Ewę od boku Adamowego. Sądzimy, że w przyszłości cały rodzaj ludzki będzie taki, jaki był Adam przed oddzieleniem Ewy. Nie znaczy to, że siostry zostaną usunięte z rodzaju ludzkiego, lecz że stopniowo będą nabywać innych cech, zaś mężczyźni będą uzyskiwać cechy łagodniejsze. Doskonałe życie będzie się cechować zarówno łagodniejszymi, jak i silniejszymi przymiotami, tak że zarówno mężczyźni, jak i kobiety w Wieku Tysiąclecia będą ludźmi doskonałymi, na wzór Adama, zanim Bóg wywiódł Ewę z jego boku. [204,4]