PRZYMIERZA – Pod którym rozwija się Kościół?

Pytanie (1913) – Czy Kościół rozwija się pod Przymierzem Abrahamowym, czy pod Przymierzem Ofiary?

Odpowiedź – Powiedzielibyśmy, że pod obydwoma. Przymierze Abrahamowe obiecywało Abrahamowi nasienie oraz że to nasienie miało być czynnikiem w błogosławieniu wszystkich narodów ziemi, zaś apostoł wyjaśnia, że nasieniem tym był Chrystus. Widzimy, że Pan nasz Jezus był z urodzenia dzieckiem Abrahama, nasieniem Abrahamowym, ale jako nasienie Abrahamowe według ciała Jezus nie był w stanie uwolnić świata. Zanim cokolwiek mógł uczynić dla świata, musiał najpierw umrzeć jako cielesne nasienie Abrahamowe. Cielesne nasienie Abrahama musiało zostać poświęcone, jak to zostało pokazane na przykładzie Izaaka. Pan nasz poświęcił się i w rzeczywistości złożył swoje życie, ale Bóg wzbudził go od umarłych jako Nowe Stworzenie i właśnie to Nowe Stworzenie naszego Pana Jezusa jest duchowym nasieniem Abrahamowym, które ma błogosławić wszystkie narody ziemi. Tak więc Chrystus jest pozafigurą Izaaka. Jako duchowe nasienie, został wzbudzony od umarłych. Wy i ja zostaliśmy zaproszeni, aby się stać Jego członkami, chociaż nie jesteśmy nasieniem Abrahamowym według ciała. Zostaliśmy włączeni do nasienia Abrahamowego jedynie według ducha i stajemy się nasieniem Abrahamowym na poziomie duchowym, ponieważ staliśmy się członkami Ciała Chrystusowego. Ale nikt nie może przystąpić do wypełniania obietnicy Abrahamowej, jeśli nie przejdzie przez drzwi ofiary.

Czy Żydzi nie mogli stać się duchowym nasieniem Abrahamowym bez ofiarowania ciała? Nie. Nikt nie może, jak tylko przez ofiarowanie swego ciała, tak że pasuje to doskonale, iż znajdujemy się pod obydwoma przymierzami. Bóg powiada: „Zgromadźcie mi świętych moich, którzy ze mną uczynili przymierze przy ofierze” [Psalm 50:5]. Jezus był pierwszym świętym, który uczynił to przymierze z Bogiem, złożył swoją ofiarę i został przyjęty na duchowy poziom nasienia Abrahamowego. Zaprosił nas, zarówno Żydów, jak i pogan, abyśmy się dołączyli i byli razem z Nim dziedzicami przez wejście na duchowy poziom i stanie się członkami duchowego nasienia Abrahamowego, jak wyraża to apostoł: „Jeśliście wy Chrystusowi, tedyście nasieniem Abrahamowym, a według obietnicy dziedzicami” [Gal. 3:29], ale nie możecie stać się Chrystusowymi inaczej jak tylko przez uczestniczenie w Jego ofierze. [194,2]