PRZYMIERZA – Czy Bóg mógł zawrzeć umowę z Adamem?

Pytanie (1911) – Kiedy Adam zgrzeszył, czy Bóg mógł zawrzeć z nim Przymierze Zakonu, jakie zawarł z Izraelem, przymierze ofiarujące życie pod warunkiem wypełnienia Zakonu?

Odpowiedź – Sądzimy, że nie byłoby właściwe przypuszczać, iż byłoby to zgodne z Boskimi zasadami, aby po tym, jak Adam przeszedł już zupełną i kompletną próbę, uchybił w tej próbie i został skazany na śmierć, Bóg miałby bagatelizować swoją władzę i decyzję przez złożenie jeszcze jednej propozycji Adamowi, skoro ten już znalazł się w upadłym stanie. Wydaje się, że nawet samo sugerowanie próby byłoby niezgodne z Boskimi zasadami – chyba że najpierw zostałoby uczynione zupełne zadośćuczynienie za popełnione już przestępstwo.

Widzimy znaczną różnicę pomiędzy Adamem a dziećmi Adamowymi, które urodziły się w niedoskonałości i które nigdy świadomie i dobrowolnie oraz posiadając właściwe zrozumienie, nie grzeszyły przeciwko Bogu ani też nie miały sposobności czy oferty przekonania się, czy byłyby zdolne zachować Boży Zakon.

Bóg dał Izraelowi pewne warunki figuralnego usprawiedliwienia, figuralnego uświęcenia itd., a to w celu udzielenia ogólnych pouczeń przepowiadających wielkie błogosławieństwo, jakie ostatecznie zostanie wylane na ludzi – dając im sposobność powrotu do łaski Bożej i wiecznego życia. [191,1]