PRZYMIERZA – Kiedy Nowe wejdzie w życie?

Pytanie (1911) – Kiedy Nowe Przymierze wejdzie w życie i kiedy się zakończy?

Odpowiedź – Wejdzie ono w życie, gdy tylko Pośrednik zostanie skompletowany – Jezus jako Głowa i Kościół jako Ciało – skoro tylko dokona się pierwsze zmartwychwstanie; a nie wiemy, ile dni lub tygodni może upłynąć, zanim ostatecznie zostanie ono wprowadzone w życie, ale praktycznie czeka teraz na skompletowanie Ciała, Pośrednika, dokończenie ofiar, a potem objęcie przez Niego wielkiej władzy, na zapieczętowanie tego przymierza Jego krwią i wprowadzenie go w życie. Możemy powiedzieć, że stanie się to wkrótce potem, jak ostatni członek Kościoła dopełni swą część w ofiarowaniu i zostanie uwielbiony razem ze swym Odkupicielem.

A kiedy się ono skończy? Nowe Przymierze skończy się, w pewnym znaczeniu tego słowa, wraz z zakończeniem Wieku Tysiąclecia, gdy Pośrednik dokona swego dzieła, doprowadziwszy wszystkich ludzi do doskonałości, to znaczy wszystkich, którzy zechcą; ci zaś, co nie zechcą, zostaną zniszczeni. Wtedy doprowadzony do doskonałości świat zostanie oddany Ojcu, a Pośrednik ustąpi. Ojciec zgodził się przyjąć ludzi na podstawie ustaleń Nowego Przymierza, zatem ich przyjęcie będzie końcem Nowego Przymierza – o ile bierzemy pod uwagę postanowienia tego przymierza. Lecz w innym znaczeniu tego słowa pozostanie jeszcze inne przymierze, które trwać będzie dalej po nieskończone wieki. Przymierze Boga z ludzkością i aniołami, że jeśli będą Mu posłuszni, cieszyć się będą wiecznym życiem i będą mieli wszystkie błogosławieństwa, jakie im zgotował. Tak więc, skoro tylko Jezus odda świat Ojcu, zakończy się to specjalne przymierze miłosierdzia, a zakończy się, bo jego dzieło będzie już wykonane. Wówczas Jezus również ustąpi z roli Pośrednika. Świat z powrotem będzie w rękach Ojca, jak był, zanim grzech wszedł na świat. Bóg będzie traktował świat tak samo, jak traktował Adama. Jak poddał Adama próbie – a to znaczyło, że Adam był w społeczności przymierza z Bogiem – tak podda świat próbie, co będzie znaczyć, że świat będzie w społeczności przymierza z Bogiem. Ludzie będą na próbie, aby okazać, czy wytrwają i czy indywidualnie będą odpowiedzialni w warunkach posłuszeństwa. Jeżeli nie, to umrą śmiercią wtórą. Jak pamiętacie, opisane to jest w Obj. 20 – że Szatan będzie rozwiązany, a próba dotknie cały świat ludzkości; wszyscy nieposłuszni, ile by ich nie było, zostaną uznani za mających ducha Przeciwnika i będą zniszczeni wraz z nim. Wszyscy ci, którzy wykażą się duchem posłuszeństwa i zachowają społeczność przymierza z Bogiem, cieszyć się będą życiem wiecznym i wszystkimi błogosławieństwami, jakie Bóg ma dla tych, którzy są w zupełnej z Nim zgodzie. [186,1]