PRZYMIERZA – Przymierze Zakonu a Nowe.

Pytanie (1909) – W Jer. 31 nasz Ojciec Niebieski mówi, że uczyni Nowe Przymierze z Izraelem – „nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej” [Jer. 31:32 NB]. Gdy wyjaśniłeś przymierza i wykazałeś, że różnica polega na pośrednikach, to czy nie wychodzi na to, że jeśli zarówno przeszłe przymierze, jak i przyszłe są Przymierzami Zakonu, to drugie będzie według wzoru pierwszego?

Odpowiedź – Wygląda na to, że zasugerowałem, iż Nowe Przymierze jest starym Przymierzem Zakonu i że jest według wzoru tamtego przymierza. Odpowiadamy, że Przymierze Zakonu dane było Izraelowi. Jego częścią był pośrednik Przymierza Zakonu, ponieważ przymierze to jako całość nie mogło zdziałać dla nich więcej, niż mógł osiągnąć pośrednik tego przymierza – ograniczenia pośrednika były ograniczeniami tegoż przymierza – czy uchwyciliście tę myśl? Wyższość Nowego Przymierza polega na tym, że będzie ono miało lepszego Pośrednika. On posiadał doskonałe ludzkie życie, które złożył jako cenę okupową za ludzkość i ostatecznie dokona odkupienia całego świata. Dlatego Nowe Przymierze będzie w stanie wypełnić zarządzenie, które zapewnia zgładzenie grzechów całego świata i ich zupełne anulowanie z tej racji, że ma ono lepszego Pośrednika i z tego powodu będzie lepszym przymierzem.

Nie możemy sobie wyobrazić lepszego prawa niż to, jakie dane było Żydom: „Będziesz tedy miłował Pana, Boga twego, ze wszystkiego serca twego i ze wszystkiej duszy twojej, i ze wszystkiej siły twojej” [5 Mojż. 6:5]. Bóg nie mógł postawić wyższego prawa jak to, drodzy przyjaciele; ono wyraża zupełną miarę zdolności doskonałego człowieka, czy żyłby on w czasach Adamowych, czy przy końcu Tysiąclecia. Nie mógłby dać wyższej normy prawnej niż to – zupełnego posłuszeństwa Bogu oraz zupełnej miłości ku Bogu, a także miłowania bliźniego jak siebie samego. W tym znaczeniu tego słowa stare Przymierze Zakonu i Nowe Przymierze są takie same, a różnica polega na tym, że tamto nie dokonało błogosławienia Izraela i świata, gdy zaś to nowe wykona to błogosławienie. Powodem więc, dla którego Nowe Przymierze będzie lepsze, jest to, że będzie miało lepszego Pośrednika, takiego, który będzie w stanie zrealizować obiecane błogosławieństwa. [169,1]