PRZYMIERZA – Pośrednictwo Nowego Przymierza.

Pytanie (1909) – W „The Watch Tower” z roku 1909 na str. 110, w pierwszej kolumnie, akapit drugi, wyrażona jest taka myśl: „Z tego wynika, że dopiero po Wieku Ewangelii, gdy grzechy ich będą im darmo odpuszczone przez Chrystusa i gdy zostaną przywróceni do bezgrzesznej doskonałości ludzkiej, wejdzie w życie Nowe Przymierze” [R4370]. Czy nie jest to prawidłowe orzeczenie? Każde ziemskie przymierze jest w mocy dopiero wtedy, gdy pośrednik dokończy swojego dzieła, jak na przykład dzieło pośredniczenia byłego prezydenta Roosevelta pomiędzy Rosją i Japonią, które to przymierze jest wciąż jeszcze w mocy. Czy nie tak samo rzecz się ma z Nowym Przymierzem, że będzie ono ustanawiane w Tysiącleciu, a z pełną mocą zacznie działać między Bogiem a człowiekiem po Tysiącleciu?

Odpowiedź – Nie, nie myślę. Nie jestem pewien, czy to jest dokładny cytat. Nie wydaje mi się, żebym napisał tak, jak zostało to przytoczone. Jeżeli pojawiło się to w takiej formie na łamach „The Watch Tower”, to ktoś w biurze musiał pominąć jakieś słowo lub coś podobnego.

Wyrażając tę myśl obecnie, powiem, że Pośrednik Nowego Przymierza ma dwie części, część dla Boga i część dla ludzi. Część skierowana ku Bogu rozpoczęła się w naszym Panu przeszło osiemnaście stuleci temu w Jego ofierze i zastosowaniu jej za Kościół, a zarządzenie to trwało przez cały Wiek Ewangelii, ponieważ Kościół przyjmowany jest jako Ciało Chrystusowe i dozwolono mu uczestniczyć w Jego ofierze, tak aby przy końcu Wieku Ewangelii zasługa pozafiguralnego cielca została zdjęta z Kościoła i zastosowana do zapieczętowania Nowego Przymierza, które natychmiast wejdzie w życie w odniesieniu do całej ludzkości. Ta procedura przy końcu Wieku Ewangelii przedstawiona była w „Cieniach Przybytku” w kropieniu krwią kozła Pańskiego, który był [ofiarowany] za grzechy ludu [3 Mojż. 16:9,15], a następnie warunki Nowego Przymierza będą zastosowane do całego świata przez Izrael. Co się tyczy grzechów świata, sprawiedliwość Boża zostanie wtedy zaspokojona, a w rezultacie cała ludzkość będzie oddana Jezusowi jako Pośrednikowi, zaś Jego Królestwo będzie jedyną władzą przez całe tysiąc lat Jego pośredniczącego panowania. Nowe Przymierze rozpocznie swoje dzieło na początku Tysiąclecia i nadal będzie prowadzić swoje dzieło pojednania świata i niszczenia śmiercią tych, co nie zechcą osiągnąć harmonii z jego zarządzeniami, tak że przy końcu Tysiąclecia cały świat będzie mógł być bez zmazy przedstawiony Ojcu. [167,1]