PRZYMIERZA – Pod którym będzie błogosławiony świat?

Pytanie (1908) – Czy świat będzie błogosławiony pod Nowym Przymierzem, czy pod Przymierzem Abrahamowym?

Odpowiedź – Odpowiadam, drodzy przyjaciele jest, że wszelkie Boskie błogosławieństwa, pośrednio bądź bezpośrednio, przychodzą pod Przymierzem Abrahamowym. Przymierze Abrahamowe brzmi: „Błogosławione będą w nasieniu twoim wszystkie narody ziemi” [1 Mojż. 22:18]. Mieszczą się w tym dwie części: nasienie i błogosławienie świata. Pierwsza część tego błogosławieństwa rozumiana jest tylko przez nas, którzy uzyskujemy członkostwo z Chrystusem jako nasienie Abrahamowe – „Jeśliście wy Chrystusowi, tedyście nasieniem Abrahamowym, a według obietnicy dziedzicami” [Gal. 3:29]. Co jest tą obietnicą? To, że jako nasienie Abrahamowe będziecie błogosławić wszystkie narody ziemi. Po drugie, obietnica ta obejmuje całe błogosławieństwo Wieku Tysiąclecia, a także owo szczególniejsze błogosławieństwo, jakie spływa na nas w Wieku Ewangelii. Jednak pod Przymierzem Abrahamowym Bóg zarządził jeszcze Nowe Przymierze z domem izraelskim i z domem judzkim, a mianowicie, że „miłościw będę nieprawościom ich” itd. [Jer. 31:34]. Nowe Przymierze nie jest wcale sprzeczne ze starym. Stare mówi tylko, że przyjdzie błogosławieństwo i to było dostatecznym zapewnieniem dla naszej wiary, że będzie to błogosławieństwo nie tylko nominalne, ale rzeczywiste. Następnie, dodatkowo, wkracza Nowe Przymierze i wyjaśnia nam, w jaki sposób błogosławieństwo Przymierza Abrahamowego obejmie całą ludzkość; a mianowicie dotrze do wszystkich przez odpuszczenie ich grzechów poprzez Chrystusa jako wielkiego Proroka, Kapłana i Króla, który ustanowi swoje Królestwo, sprawiając, że cała ziemia zostanie napełniona poznaniem Pana, a każdy dostąpi przebaczenia i otrzyma Jego wsparcie w podnoszeniu się z degradacji. Tak więc te dwa przymierza nie są wcale ze sobą sprzeczne. [165,2]