PRZYMIERZA – Czy Nowe Przymierze będzie błogosławić tylko Żydów?

Pytanie (1908) – Czy nie wydaje się, że tylko Żydzi będą błogosławieni przez Nowe Przymierze, jako że tylko oni sami znajdowali się pod Przymierzem Zakonu?

Odpowiedź – Apostoł mówi, że jest ono najpierw dla Żyda, a potem i dla Greka. Inaczej mówiąc, apostoł wyraża obrazowo to, że wszelkie błogosławieństwa rozpoczynają się od Żydów. Bóg dał Żydom pierwszą sposobność pod Przymierzem Abrahamowym, gdyż Chrystus przyszedł do swoich, ale swoi Go nie przyjęli. Jeżeli chodzi o błogosławieństwa Nowego Przymierza, najpierw sposobność będzie dana Żydowi i on będzie musiał objąć swoje stanowisko; lecz ostatecznie błogosławieństwa te rozciągną się także na wszystkie narody ziemi. Żydzi będą mogli zwracać się do Kościoła i mieć z nim udział, jak również ze starożytnymi świętymi, w głoszeniu tego chwalebnego poselstwa innym narodom, plemionom, ludom i językom, a do jakiego stopnia będą znajdować się w odpowiedniej postawie serca, w takiej też mierze wykorzystają ową sposobność. Najpierw będzie ona dla Żydów, a później także dla pogan. A jak pamiętacie, apostoł powiedział: „Albowiem jeśli odrzucenie ich jest pojednaniem świata, cóż będzie przyjęcie ich, tylko ożycie od umarłych” – ogólnie całej ludzkości [Rzym. 11:15]. [165,1]