POTĘPIENIE – A usprawiedliwienie świata.

Pytanie (1909)Czy ludzkość jest obecnie usprawiedliwiona od potępienia Adamowego, czy też musi najpierw być wzbudzona i uwierzyć, zanim będzie mogła być usprawiedliwiona?

Odpowiedź – Odpowiadam, że świat nie jest usprawiedliwiony w żadnym znaczeniu tego słowa ani też nie będzie usprawiedliwiony przez wiarę. Kiedy ten, który dał swoje życie jako okup, wstąpił na wysokość, nie przedstawił swej zasługi za świat, lecz za domowników wiary, członków swego Ciała, i tylko za nich. Gdy zasługa ta przejdzie przez cały Kościół, zapieczętuje Nowe Przymierze z Izraelem, po czym Izrael dostąpi błogosławieństw i łaski od Boga, a wszyscy, którzy osiągną społeczność z Bogiem przez przymierze, staną się także uczestnikami tego błogosławieństwa – wtedy wszystkie narody, plemiona i języki będą mogły przyjść do Boga. Nie będą usprawiedliwieni z wiary, nie będą usprawiedliwieni kiedykolwiek, dopóki nie dojdą do rzeczywistego usprawiedliwienia przy końcu Wieku Tysiąclecia. Co usprawiedliwienie oznacza? Oznacza ono uczynienie sprawiedliwym. Obejmuje to całe dzieło restytucyjne Tysiąclecia, przy końcu którego cały świat doprowadzony będzie do sprawiedliwości i do harmonii z Bogiem; ludzie odzyskają wszystko to, co było utracone przez Adama.

Sprawa usprawiedliwienia z wiary odnosi się wyłącznie do Wieku Ewangelii. Czemu istnieje taka różnica pomiędzy nami a światem? Ponieważ Bóg wybiera wybraną klasę i daje nam to usprawiedliwienie, abyśmy mieli coś do ofiarowania. Tylko tacy będę mieć udział w ofierze Chrystusowej i tylko oni będą z Nim uwielbieni. To usprawiedliwienie dane jest wam i mnie, i całemu domowi wiary, ponieważ nie jesteśmy ze świata, reprezentujemy innego ducha, będąc wybrani ze świata i pociągnięci przez Ojca do Syna. Wszystkich takich Syn przyjmuje i stosuje za nich usprawiedliwienie z wiary, aby mogli ofiarować to samo na ołtarzu i tym sposobem uczestniczyć w wysokim powołaniu. Dla reszty świata nie ma innego usprawiedliwienia oprócz tego, jakie będzie przy końcu Wieku Tysiąclecia. [136,2]