KOŚCIÓŁ – Czy po uwielbieniu będzie posiadał moc dawania życia?

Pytanie (1916-Z)Czy w Tysiącleciu tylko Jezus będzie życiodawcą dla świata, czy również Kościół będzie złączony z Nim jako członkowie życiodawcy, mając moc wskrzeszania zmarłych?

Odpowiedź – Kwestia udzielania życia może być rozpatrywana z różnych punktów widzenia. W pewnym sensie matka, tak samo jak ojciec dziecka, jest jego życiodawczynią, ponieważ dziecko nie mogłoby otrzymać indywidualnej egzystencji bez matki. A jednak, ściśle mówiąc, sam tylko ojciec jest życiodawcą, ponieważ zarodek życia pochodzi od niego.

Biblia używa więc tej biologicznej ilustracji ziemskiego ojca, czyli życiodawcy, do przedstawienia wielkiej duchowej prawdy. W Adamie świat jest umarły – znajduje się pod wyrokiem śmierci. Jezus złożył okup – cenę, która ten wyrok usunie. Na tej podstawie będzie On miał prawo stać się życiodawcą Adama i jego rodzaju, gdy tylko zasługa Jego ofiary zostanie zastosowana za świat. Ludzkie prawa do życia, jakich Pan udzieli światu, będą tymi, które On sam złożył w śmierci.

Jednak, tak jak Jezus zgodnie z wolą Ojca złączył z sobą Kościół zarówno w cierpieniach teraz, jak i w chwale później, tak Kościół będzie miał pewną rolę do wykonania w związku z przywracaniem świata do życia. Dzieło Kościoła przedstawione jest w matce Ewie, jak i ogólnie w rodzie niewieścim. Dziełem Kościoła będzie pielęgnowanie ludzkości – pielęgnowanie tej iskry życia, którą ludzkość otrzyma od Odkupiciela. Dzięki temu pielęgnowaniu i pieczy ci ze świata, którzy zechcą współdziałać, będą podniesieni ze stanu grzechu i śmierci do doskonałości.

W taki sposób Oblubienica Chrystusowa będzie miała udział w udzielaniu życia, ale tylko jako towarzyszka owego wielkiego Życiodawcy. Odkupiciel, Jezus, sam jest tym, który może udzielić swych własnych praw do życia. A On powiedział: „Wszyscy, co są w grobach, usłyszą głos jego [Syna Bożego] i pójdą” (Jan 5:25,28-29), więc cokolwiek uwielbiony Kościół będzie miał wspólnego z dziełem naprawy świata, będzie jedynie działaniem pomocniczym. [125,3]