KOŚCIÓŁ – Ciało Chrystusowe.

Pytanie (1911-Z)Kiedy Kościół stanie się Ciałem Chrystusowym?

Odpowiedź – Na Kościół można się na podstawie Biblii zapatrywać z dwóch punktów widzenia:

1. Kościół w chwale składać się będzie wyłącznie z Odkupiciela i klasy Jego Oblubienicy, Jego współdziedziców, albo używając innego figuralnego określenia, będzie to Jezus – Głowa i Kościół – Jego Ciało; są oni „ciałem Chrystusowym i członkami, każdy z osobna” [1 Kor. 12:27]. Tylko oni otrzymają dział w „pierwszym zmartwychwstaniu” i tylko oni będą królować z Chrystusem tysiąc lat.

2. Jednak w obecnym czasie o Kościele mówi się jako o Oblubienicy Chrystusowej, Jemu poślubionej, w stanie formowania, czyli rozwoju. Każdy, kto zupełnie poświęca się Panu, ufając zasłudze Jezusa, zostaje spłodzony z ducha świętego i jest uznawany za członka Ciała Chrystusowego. Jako taki, ma wzrastać w łasce, w znajomości i w miłości, wyzbywając się starych rzeczy cielesnych, a przybierając różne owoce i łaski ducha świętego. Jednakże takowi rozwijają się w trzy różne klasy:

a) Malutkie Stadko, Królewskie Kapłaństwo, które samo jedynie stanie się Ciałem Chrystusowym poprzez otrzymanie działu w pierwszym zmartwychwstaniu.

b) Klasa Wielkiego Grona, lojalna Bogu i przy końcu wierna, lecz nie wystarczająco gorliwa, by mogła być rozważana jako klasa ofiarujących kapłanów, a zatem niegodna, by być zaliczoną do Ciała tych, którzy odnieśli „pełne zwycięstwo” [Rzym 8:37 BT]. Ostatecznie staną się oni zwycięzcami i osiągną poziom istot duchowych, do którego zostali spłodzeni w czasie swego poświęcenia. Będą „pannami towarzyszkami” [Psalm 45:15] Oblubienicy, służąc w Świątyni.

c) Trzecią klasę, wspomnianą przez św. Pawła, stanowią ci, co odpadną, poczytując krew przymierza, przez którą byli uświęceni, za pospolitą i gardząc wielką łaską i przywilejem uświęcenia przez usprawiedliwienie. Opisuje ich również św. Piotr: Jak „umyta świnia znów się tarza w błocie” [2 Piotra 2:22 NB], tak oni odwracają się od duchowych nadziei i obietnic do spraw ziemskich. Tacy, gdy raz byli już policzeni za członków Ciała Chrystusowego, umrą śmiercią wtórą jak bezrozumne bydło [2 Piotra 2:12]. [116,1]