OBÓZ – Jak wiele obozów?

Pytanie (1913)„Wynijdźmyż tedy do niego za obóz” – czy to oznacza wyjście poza drugi obóz, czy są dwa obozy?

Odpowiedź – Apostoł powiada: Wyjdźmy do niego za obóz. Po angielsku [w tłumaczeniu na polski] dzisiaj powiedzielibyśmy: Wyjdźmy do niego poza obóz. Dzisiaj nie używamy słowa „za” obóz w ten sam sposób. Wyjdźmy do Niego poza obóz – co to oznacza? Obóz reprezentowałby stan będących w harmonii z Bogiem. Spójrzmy wstecz do czasów Jezusa: Jezus wyszedł za obóz. Czy to był pogański obóz? Nie. Co stanowiło obóz dla Niego? Obóz za czasów Jezusa stanowili wszyscy ci, którzy przyznawali się do bycia ludem Bożym, świętym ludem – cały lud żydowski, który twierdził, że znajduje się w harmonii z Panem. Co by to oznaczało, że On wyszedł za obóz? Przez zajęcie swego stanowiska wierności i lojalności względem Boga Jezus pozbawił się wszelkiej sympatii i społeczności z tymi, którzy nie byli prawdziwymi Izraelitami – tylko Żydzi, którzy byli prawdziwymi Izraelitami, w których nie było żadnej zdrady, mogli to docenić i oni, jak i uczniowie, posiadali postawę Lewitów, którzy przychodzili do Miejsca Świętego i przybliżali się do Pana oraz jak Lewici sprawowali służbę na dziedzińcu. To reprezentowałoby stan wszystkich wierzących wewnątrz pomiędzy białymi zasłonami. Lecz ci, którzy stanowili obóz w tamtym czasie, byli nominalnymi wyznawcami, którzy nie docenili tego w pełni i Jezus, aby być wiernym Bogu i Jego posłannictwu, musiał stawać po stronie Prawdy i sprawiedliwości, a przez to pozbawił się sympatii i przyjaźni ze strony mas żydowskiego ludu. Apostoł mówi: Wyjdźmy do niego za obóz. Co to oznacza? Dla apostołów oznaczało to, że oni także powinni zająć takie samo stanowisko odnośnie Zakonu, jakie zajął Jezus; takie samo stanowisko względem faryzeuszy i uczonych w Piśmie, jakie zajął Jezus. Dla późniejszych chrześcijan, którzy obcowali z poganami, jak na przykład: Paweł, Sylas i Barnaba, którzy głosili poganom, bycie „za obozem” oznaczało, jak uważamy, miejsce poza synagogą żydowską, jak i zgromadzeniem tych, którzy przyznawali się do życia w harmonii z Bogiem, a żyli w Rzymie lub gdziekolwiek indziej – ktokolwiek przyznawał, że należy do ludu Bożego, stanowił obóz. Co to oznacza dzisiaj? Obóz dzisiaj oznacza całe chrześcijaństwo, cały drogi lud, który rości sobie pretensje do bycia duchowym Izraelem, Bożym obozem. Przeważnie znajdujemy go w Stanach Zjednoczonych i w Europie. Cały lud Boży, który jest szczery w naśladowaniu Jezusa, przekona się, że nie jest wysoko ceniony przez ten ogólny obóz. Innymi słowy, nominalny kościół generalnie nie szanuje ducha Pana i nauczania Pańskiego i dlatego wszyscy, którzy chcą być wiernymi Jezusowi i postępować Jego śladem, znajdą się dzisiaj w tej samej niezgodzie z obozem dzisiejszym, jak Jezus i apostołowie znajdowali się w niezgodzie z obozem ich czasów. Wyjście do Niego za obóz dzisiaj to wzięcie krzyża – jakiej by to nie oznaczało dla nas ofiary, np. zerwania czułych więzów z drogimi chrześcijańskimi przyjaciółmi, którymi są metodyści czy prezbiterianie itp. Jest to gotowość, aby iść za Panem i być wiernymi i lojalnymi Jemu za wszelką cenę, nie zważając na to, co pomyślą inni. Prawdę mówiąc, ludzie z obozu byli tymi, którzy prześladowali Jezusa i apostołów, również ludzie z obozu prześladowali i prześladują Kościół, Ciało Chrystusowe, od owego czasu aż dotąd. [46,2]