POJEDNANIE – Jak często sprawowane były ofiary zapisane w 3 Mojż. 9?

Pytanie (1910)Czy krew cielca i kozła, o których czytamy w 3 Mojż. 9, była wnoszona do Świątnicy Najświętszej? Jeżeli nie, to dlaczego? Czy ofiary wspomniane w 9 rozdziale 3 Księgi Mojżeszowej są takie same jak opisane w 16 rozdziale tej samej księgi i jak często sprawowane były te, o których mówi rozdział 9?

Odpowiedź – Odpowiadamy, że opis zabijania cielca i kozła, ofiar za grzech, podany w rozdziale dziewiątym, był związany z wyświęcaniem kapłana, gdy zaś opis w 16 rozdziale dotyczy ofiar Dnia Pojednania za grzechy całego ludu – świata. Zatem opisy te nie dotyczą dokładnie tych samych rzeczy, chociaż pod wielu względami obejmują te same kwestie. Na przykład: Czyż poświęcenie się naszego Pana nie było blisko powiązane z dziełem pojednania? Było. Również wasze poświęcenie się na śmierć, jako pozafiguralnego kozła Pańskiego, jest blisko powiązane z dziełem pojednania. Zatem te dwa obrazy, jeden tyczący się poświęcenia kapłaństwa, a drugi tyczący się dzieła pojednania, są w bliskim pokrewieństwie, chociaż nie są identycznie takie same. W wypadku podanym w dziewiątym rozdziale krew nie była wnoszona do Świątnicy Najświętszej, ponieważ to nie był obraz na pojednanie, to nie był obraz tego aspektu dzieła. Był to obraz poświęcenia, pokazujący, jak cielec i kozioł musiały ponieść śmierć; podczas gdy w 3 Mojż. 16 podany jest obraz na Dzień Pojednania i na zadośćuczynienie za grzech, który zawiera także kropienie krwią w Świątnicy Najświętszej, by dokonać pojednania. [25,3]