ANIOŁOWIE – Pierwsza dyspensacja pod władzą aniołów.

Pytanie (1906)Gdzie mamy powiedziane w Słowie Bożym, że podczas pierwszej dyspensacji podźwignięcie rodzaju ludzkiego było powierzone aniołom?

Odpowiedź – Odpowiadamy, że w Piśmie Świętym nigdzie nie jest tak powiedziane i jest to jedynie wniosek, który wyciągamy na podstawie dwóch faktów. Po pierwsze, dowiadujemy się, że aniołowie mieli łączność z ludźmi w owym czasie, z czego wnioskujemy, że Pan Bóg ich tam umieścił lub dał im pewnego rodzaju odpowiedzialność; inaczej by ich tam nie było. Po drugie, znajdujemy w Nowym Testamencie [Hebr. 2:2,5] stwierdzenie apostoła, w którym, mówiąc o naszym Panu Jezusie i nadchodzącym Królestwie, stwierdza, że Bóg „nie aniołom poddał świat przyszły”, co prowadzi do wniosku, że kiedyś był czas, w którym świat był poddany aniołom. Spoglądając wstecz, widzimy czas, w którym ludzkość znajdowała się pod władzą aniołów i w którym duchy te nie zachowały swego pierwszego stanu, lecz zostały mniej lub bardziej owładnięte ludzką nieprawością. [16,2]