Kazania
Pastora Russella

Wybór jego najważniejszych wykładów
dotyczących wszystkich obszarów
chrześcijańskiej nauki i praktyki

„Gdyby przyszły czasy ochłody od obliczności Pańskiej,
a posłałby onego, który wam opowiedziany jest,
Jezusa Chrystusa, który zaiste niebiosa ma objąć aż do

czasu naprawienia wszystkich rzeczy,

co był przepowiedział Bóg przez usta wszystkich świętych swoich proroków od wieków.” „Lecz wy, bracia! nie jesteście w ciemności, aby was on dzień jako złodziej zachwycił.”
– Dzieje Ap. 3:19‑21; 1 Tes. 5:4 –

Wydawnictwo „Straż
Białogard 2012


PRACĘ TĘ POŚWIĘCONO

Królowi królów i Panu panów

DLA POŻYTKU

JEGO OFIAROWANYCH ŚWIĘTYCH

WYCZEKUJĄCYCH PRZYSPOSOBIENIA SYNOWSKIEGO

I

„WSZYSTKICH, KTÓRZY NA KAŻDYM MIEJSCU
WZYWAJĄ IMIENIA PAŃSKIEGO”,

„DOMOWNIKÓW WIARY”

ORAZ

WZDYCHAJĄCEGO I CIERPIĄCEGO STWORZENIA
OCZEKUJĄCEGO OBJAWIENIA SIĘ SYNÓW BOŻYCH.

„Ażeby wszyscy poznali, jaka jest społeczność tajemnicy, która od początku

świata była ukryta w Bogu.” „Którą hojnie pokazał przeciwko nam we

wszelkiej mądrości, oznajmiwszy nam tajemnicę woli swojej według

upodobania swego, które był postanowił w samym

sobie, aby w rozrządzeniu zupełności czasów

w jedno zgromadził wszystkie rzeczy

w Chrystusie.”

Efezj. 3:4,5,9; 1:8‑10

Oryginalne wydanie angielskie:
„Pastor Russell’s Sermons”
Peoples Pulpit Association
Brooklyn, N.Y., USA, 1917

Fundacja Studiów Biblijnych „Straż
Skr. poczt. 13, 78-210 Białogard 2
e-mail: redakcja@straz.at, internet: straz.at
ISBN 978-83-935132-1-5

 

Przedmowa do wydania polskiego

W czasopiśmie „Brzask Nowej Ery” z lutego 1933 roku na str. 17 opublikowana została następująca informacja:

Po śmierci br. Russella Towarzystwo wydało w roku 1917 książkę pod tytułem „Kazania Pastora Russella” w nakładzie 100 000 egz. Życzeniem wydawców było, aby te kazania mogły się przyczynić do sprowadzenia błogosławieństwa wszystkim tym, którzy będą je czytać. Swego czasu Polskie Biuro Towarzystwa w Detroit zamierzyło wydać to dzieło w polskim języku w formie książki tak jak wydanie angielskie. Poczyniono nawet już pewne kroki wstępne ku urzeczywistnieniu tego przedsięwzięcia, lecz z przyczyny zakazu prezesa Towarzystwa z konieczności musiano tego zaniechać. Co mogło się przyczynić do wzbronienia wydania tychże „Kazań”, nie wiemy, lecz wiemy to, że w tych kazaniach zawiera się wiele ważnych doktryn biblijnych.

Dlatego dajemy do wiadomości wszystkim czytelnikom „Brzasku Nowej Ery”, że te kazania są umieszczane w wyżej wymienionym wydawnictwie już od przeszłego roku, począwszy z numerem piątym, i będą nadal umieszczane po jednym kazaniu w każdym numerze, dokąd się nie wyczerpią. Artykuły te znajdują się z podpisem w skróceniu „KAZ”.

Wydawnictwo „Brzasku Nowej Ery” zachęca wszystkich czytelników, aby starali się nie tylko sami zapoznać z tymi kazaniami, lecz także by zachęcali i innych do przeczytania tych artykułów. Wierzymy, iż one sprowadzą wam wzmocnienie waszej wiary i nadziei do dalszego boju na wąskiej drodze poświęcenia aż do zwycięstwa.

Cieszymy się, że blisko osiemdziesiąt lat po opublikowaniu pierwszego polskiego tłumaczenia ze zbioru kazań pastora Russella udaje nam się zrealizować pierwotne zamierzenie Redakcji „Brzasku” oraz Polskiego Biura Towarzystwa w Detroit i udostępnić polskim czytelnikom cenny zbiór wykładów C. T. Russella w formie książkowej.

Wydawcy
Stuttgart-Białogard, kwiecień 2012

 

O kazaniach pastora Russella

Kazania pastora Charlesa Taze Russella (1852-1916), zebrane w tomie „Pastor Russell’s Sermons”, zostały przedrukowane krótko po jego śmierci z publikacji prasowych oraz notatek. Pochodzą one mniej więcej z ostatnich dziesięciu lat jego działalności. Publiczne wystąpienia tego popularnego kaznodziei niezmiennie gromadziły na największych salach Stanów Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii wielotysięczną publiczność. W swych misyjnych podróżach odwiedzał on także regularnie inne kraje europejskie, takie jak Skandynawię, Niemcy, Szwajcarię, Austrię, Włochy czy Francję. Kilkakrotnie gościł też na terenach Polski, będącej wówczas pod zaborami. W czasie podróży okołoziemskiej głosił on Ewangelię Królestwa także w Japonii, Chinach, w krajach Azji południowo-wschodniej oraz w Indiach. Jego kazania były publikowane w tygodniowych wydaniach około dwóch tysięcy gazet docierających łącznie do około piętnastu milionów czytelników, głównie w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.

Pastor Russell zwracał się ze swym posłannictwem przede wszystkim do chrześcijan. Pragnął przekonać ich do przyjęcia takiego Boga, jakim przedstawia Go Biblia – Boga pełnego miłości, ale jednocześnie sprawiedliwego, a przy tym mądrego i mocnego, który nie gwałcąc zasad sprawiedliwości, umie zbawić nie tylko tych, którzy z samozaparciem szukają Go teraz, w otoczeniu nieprzyjaznego „świata”, ale także wszystkich innych, którzy po powstaniu z grobów poznają Jezusa i Jego Ojca w czasie tysiącletniego królestwa naprawy wszystkiego, co zostało popsute przez grzech. Z wielkim zapałem zwalczał on „demoniczną”, jak często mawiał, naukę o mękach piekielnych i czyśćcowych, ukazując biblijną prawdę o śmierci, czyli stanie nieświadomości, oraz o zmartwychwstaniu człowieka. W wielu kazaniach nawiązywał także do zjawisk społecznych i ekonomicznych szczególnego okresu, w którym przyszło mu działać – czasu wielkich przemian gospodarczych i społecznych, ale też narastania różnic ekonomicznych i ogólnej niesprawiedliwości, co w końcu doprowadziło do wybuchu pierwszej wojny światowej. Z wyjątkowym poselstwem zwracał się on także do Żydów, zachęcając ich do wiary w proroctwa i do powrotu do ziemi ich ojców. W swych kazaniach niezmiennie też zwracał się do ludzi oddanych Bogu na śmierć i życie, wystawiając przed nimi niezwykle wysokie standardy moralności i świętości. To wszystko znaleźć można na kartach 83 zebranych w tym tomie kazań pastora Charlesa Taze Russella.

Objaśnienia

Polskie cytaty biblijne przytaczane w książce „Kazania Pastora Russella” pochodzą przede wszystkim z Biblii Gdańskiej (bez oznakowania), ale także z Nowego Przekładu Towarzystwa Biblijnego w Polsce (NB) oraz z Biblii Tysiąclecia (BT). W wyjątkowych przypadkach cytaty przetłumaczono bezpośrednio z Biblii angielskiej (KJV), którą posługiwał się Autor. W nawiasach kwadratowych podane zostały odnośniki do tych miejsc Biblii, które Autor przytacza bez powoływania się na źródło. W skorowidzu zostały one uwidocznione przez ujęcie numeru strony w nawiasy kwadratowe. Wyróżnienia kursywą pochodzą od wydawców wersji oryginalnej. Zachowany został przybliżony układ stron wydania angielskiego. Ilustracje występujące w oryginale na nienumerowanych stronach zostały w polskim wydaniu zgromadzone na końcu książki. Cytaty oznaczone „HD” pochodzą ze śpiewnika „Hymns of Dawn”, zaś „PBT” – ze śpiewnika „Pieśni Brzasku Tysiąclecia”.