R-5909

Zakres działania przymierza Abrahamowego

Pytanie – Które Przymierze jest większe, Abrahamowe czy Nowe?

Odpowiedź – Przymierze Abrahamowe jest umową wszechogarniającą. Jest w niej wszystko, co Bóg uczynił i co jeszcze uczyni dla rodzaju ludzkiego. Przymierze Zakonu Izraela było dodane do tej umowy „z powodu przestępstw” (Gal. 3:19.) Pomimo tego, że była to jedynie typiczna umowa, Przymierze Zakonu rozwinęło pewną klasę wiernych, którzy mają być „książętami po całej ziemi” (Ps. 47:17) podczas Wieku Tysiąclecia. Było ono reprezentowane przez Hagarę, a jej syn Ismael przedstawiał naród Izraelski (Gal. 4:21-31.) Klasa Chrystusa, Nowego Stworzenia, była pokazana w Izaaku, synu Sary. Pierwsza żona Abrahama, Sara, reprezentowała część Przymierza Abrahamowego dotyczącą Nasienia Duchowego, Nowego Stworzenia, o której czasem mówimy jako o Przymierzu Sary. Przymierze to – Przymierze Łaski, Przymierze Ofiary (Ps. 50:5) – rozwija klasę Izaaka, Kościół, Głowę i Ciało.

Tak jak Izaak nie urodził się w ciele w normalny sposób (Abraham i Sara byli oczywiście zbyt starzy), lecz był stworzony w szczególny sposób, tak i klasa Chrystusa, Kościół. Ta klasa „Izaaka” jest rozwijana wyłącznie jako całkowicie nowe stworzenie, składające się z członków upadłej rasy ludzkiej. Boskie zaproszenie wystosowane do tych jednostek wzywa do stawiania ich ciał żywymi ofiarami. Poświęcają oni swą ludzką naturę, by mogli osiągnąć razem z ich Głową, antytypicznym „Izaakiem”, Boską naturę – coś, co nie było oferowane nigdy przedtem. Po skompletowaniu Nowego Stworzenia, błogosławieństwo wskazane w Boskiej Obietnicy danej Abrahamowi dotrze do wszystkich rodzajów ziemi. Będzie ono ich uczyć, w pierwszej kolejności przez „Nasienie” Izaaka, Nowe Stworzenia, a następnie przez Starożytnych Godnych, rozwijanych na przestrzeni Wieków poprzedzających Wiek obecny, w ramach Boskich typicznych zamierzeń.

Wszystkie rodzaje i narody ziemi będą błogosławione przywilejem, możliwością stania się dziećmi Abrahama, dziećmi Bożymi, które Abraham reprezentował w figurze. „Postanowiłem cię ojcem wielu narodów” (1 Moj. 17:5; Rzym. 4:17,) rzekł Pan do Abrahama – „I w nasieniu twoim błogosławione będą wszystkie narody ziemi” (1 Moj. 22:18.) Będą oni błogosławieni przez Przymierze Nowe – umowę, na mocy której Przymierze Abrahamowe zostanie ostatecznie wypełnione w odniesieniu do Izraela, jak i wszystkich pozostałych.

Przymierze Abrahamowe obejmuje więc wszystkie pozostałe Przymierza, które są jedynie różnymi zarysami Boskich przygotowań, poprzez które dokonane zostanie dzieło zawarte w tym wielkim Przymierzu, Obietnicy danej Abrahamowi.

Jak już wykazaliśmy wcześniej w innych miejscach, po śmierci Sary Abraham pojął kolejną żonę – Keturę. Miał z nią wiele synów i córek. W ten sposób w typie pokazane jest Nowe Przymierze wraz z jego ogromnym dziełem przyprowadzenia wielu do życia – do „wolności dzieci Bożych” – Rzym. 8:19-21.

W.T. R-5909 – 1916 r.
(Niepublikowany w języku polskim)

Do góry