R5477 do 5477

SZCZĘŚLIWY CZŁOWIEK

Szczęśliwy człowiek urodził się w mieście Odrodzenia, w parafii Pokuty ku Żywotowi; wykształcony został w szkole Posłuszeństwa, a obecnie żyje w Wytrwałości. Pracuje w zawodzie Pilności, pomimo że ma wielkie dobra w kraju Chrześcijańskiego Zadowolenia, a wiele razy pełni czynności Samozaparcia. Ubiera się w prostą odzież Pokory, lecz ma także lepsze ubranie, które wdziewa, gdy idzie do sądu a tym ubraniem jest Szata Sprawiedliwości Chrystusowej. Często chodzi doliną Samoponiżenia a niekiedy wspina się na górę Niebieskich Rozważań. Siada, każdego rana na Duchowej modlitwie i wieczerza na tym samym. Ma również Pokarm, którego świat nie zna, a napojem jego jest Mleko Słowa Bożego. W ten sposób on szczęśliwie żyje i szczęśliwie umiera.

Szczęśliwy jest ten, co ma Ewangeliczne Poddanie w swej woli, Odpowiedni Porządek w swych uczuciach, Zdrowy Pokój w swym sumieniu, Uświęcającą Łaskę w swej duszy, Miłość do Boga w swym sercu, Jarzmo Chrystusowe na swej szyi, Pusty świat pod swoimi nogami a Koronę Chwały na swej głowie. Szczęśliwe jest życie takiego człowieka, a aby je osiągnąć trzeba wierzyć usilnie, modlić się gorąco, czekać cierpliwie, pracować obficie, żyć świątobliwie, umierać codziennie, strzec swego serca, czuwać nad zmysłami, odkupywać czas, miłować Chrystusa i tęsknić za obiecaną Chwałą!

W.T. 1914 - 175.

Straż 1938 str. 64.