R5359 do 5360

WIELKOŚĆ I GŁĘBOKOŚĆ PRAWA BOSKIEGO

"Ktoby tedy rozwiązał jedno z tych przykazań najmniejszych i uczyłby tak ludzi, najmniejszym będzie nazwany w królestwie niebieskiem; a ktobykolwiek czynił i uczył, ten będzie wielkim nazwany w królestwie niebieskiem." - Mat.5:19.

Pomiędzy Chrześcijanami istnieje pewne całkiem błędne pojęcie odnośnie Boskiego Zakonu. Ponieważ Apostoł powiedział, że nie jesteśmy pod Zakonem, ale pod łaską, przeto ogólne mniemanie jest, że myślą Apostoła było, że Zakon został całkiem zniesiony. Wierzymy, że takie pojęcie jest mylne. Jezus powiedział, że dokąd nie przeminie niebo i ziemia, jedna jota albo kreska nie przeminie z zakonu, ażby się wszystko stało. Cokolwiek w zakonie jest napisane musi się wykonać.

Boski zakon, czyli Boskie prawo zawsze istniało. Ono było jasno wyrażone w Adamie. Różne części Adamowego organizmu były wyrazem Boskiego prawa. Prawo to było wypisane na jego sercu. Adam był w zupełnej harmonii z umysłem Bożym, a przeto w pełnej harmonii z Jego prawem. Gdy jednak grzech został popełniony, Boskie prawo wypisane na sercu człowieka, zostało w znacznej mierze zatarte. Dotąd jeszcze niektórzy posiadają prawo Boże w swych sercach i umieją oceniać dobro i zło; lecz niedostatecznie, aby całkowite prowadzenie sprawiedliwego życia było dla nich możliwym.

Bóg zawarł bliższy stosunek z narodem Izraelskim, dał mu Swoje prawo, które zwykle nazywane jest zakonem. Prawo to, skreślone w dziesięciu Przykazaniach, jest krótkim zsumowaniem obowiązków człowieka - jakoby tekstem, z którego można wyciągnąć wiele różnych lekcji. Znając te dziesięć przykazań wiemy, jaki jest Boski zakon. Zakonu tego Bóg nigdy nie skasował. Obowiązuje on dotąd Żydów; w mocy jest też Przymierze zakonu. Natomiast Poganie nigdy pod Przymierzem zakonu się nie znajdowali.

Za zachowanie zakonu Bóg obiecał Żydom żywot wieczny. Żydzi byli związani Zakonem, stąd też Apostoł wykazywał, że zanim oni mogli przyjść do Chrystusa, Onego prawdziwego Życiodawcy, musieli wpierw umrzeć Zakonowi (Rzym.7:4). Nie znaczy to, że musieli umrzeć Zakonowi Bożemu, ale Przymierzu, jakie wraz z przyjęciem zakonu Żydzi zawarli z Bogiem. Umrzeć temu Przymierzu znaczyło wyrzeczenie się wszelkiej nadziej osiągnięcia wiecznego żywota przez zachowanie zakonu.

Nowa nadzieja, do której wchodzą Chrześcijanie z

Pogan, nie niweczy Boskiego Zakonu, ani nie uwalnia Chrześcijan od obowiązku stosowania się do tegoż zakonu. Bóg wszakże zrządził, że pomimo naszej niedoskonałości, niezdolności zachowania zakonu doskonale, On przyjmuje nas w Chrystusie, którego zasługa przykrywa nasze niedoskonałości. O takich Apostoł powiedział: "Aby ona sprawiedliwość zakonu była wypełniona w nas, którzy nie według ciała chodzimy, ale według Ducha" (Rzym.8:4). Aby żyć według ducha zakonu trzeba być istotą doskonałą, albowiem wymagania tegoż są według miary doskonałego człowieka.

Doskonałość ideałem chrześcijan

Powyżej przytoczona myśl jest kluczem do słów Jezusowych wyrażonych w tekście, który rozważamy. Kto by gwałcił zakon Boży i uczyłby tego drugich, bądź przykładem, bądź słowem, powinien być uważany za najmniejszego. Kto by zaś zachowywał zakon i tak swoim przykładem jak i słowem zachęcał drugich do zachowania zakonu, ten powinien być uważany za największego w Kościele, który jest królestwem Niebieskim w zarodku. Ci, co chcą należeć do tej klasy królestwa muszą opuścić Ojca, matkę i wszystkie rzeczy ziemskie, a podjąwszy swój krzyż naśladować Chrystusa. Innymi słowy, Chrystus musi być pierwszym. Pomiędzy tymi naśladowcami Chrystusa zachodzą pewne różnice. Niektórzy, z powodu odziedziczonych słabości lub innych przyczyn, są mniej gorliwymi; gdy zaś inni są gorliwszymi. Ci co w swym sercu jak i życiu zachowują zakon Boży możliwie jak najlepiej, są najwięcej przypodobani obrazowi drogiego Syna Bożego.

Tak było od początku ery Chrześcijańskiej i tak jest dziś. Najwyżej cenimy tych, którzy służą z gorliwością i zapałem. Zaś postępujących niewłaściwie cenimy mniej. Spostrzegamy nieumiejętność i słabości niektórych członków w Kościele. Musimy z takimi sympatyzować, mimo to jednak ci, co nie pokonują swoich słabości nie będą tak wysoce cenieni w klasie królestwa, jak ci, co starają się i postępują ściślej śladami Mistrza. Inaczej, nauką Mistrza jest, że Ewangelia nie jest w sprzeczności z zakonem Żydowskim. Jezus powiedział: "Bądźcie doskonałymi, jako i Ojciec wasz, który jest w niebiesiech doskonały jest". Innego, niższego wzoru doskonałości nie masz. Jezus nie mógł powiedzieć: Bądźcie tylko nieco podobni Ojcu, albo bądźcie prawie tak jak Ojciec. On musiał wystawić doskonały wzór.

Prawowierny Żyd stara się o doskonałość i o żywot wieczny. Chrześcijanin stara się o doskonałość i spodziewa się żywota wiecznego, lecz nie przez doskonałe zachowanie zakonu, ale przez zasługę Chrystusową, która wypełnia jego braki - przykrywa jego słabości.

Zewnętrzna powłoka głębszych uczuć

Boski zakon jest zsumowany, nie tylko w Starym

Testamencie, ale i przez Samego Jezusa, w następujących słowach: "Będziesz miłował Pana Boga twego, ze wszystkiego serca twego i ze wszystkiej duszy twojej i ze wszystkiej myśli twojej, a bliźniego twego, jako samego siebie" (5Moj.19:18; Mat.22:37-39). Jeszcze ściślej zsumował to apostoł Paweł: "Wypełnieniem zakonu jest miłość" (Rzym.13:10). Miłość ku Bogu pobudza nas do czynienia wszystkiego, co wyrażone jest w Jego Słowie; a miłość ku bliźnim doprowadzi nas do wykonania wszelkich względem nich zobowiązań.

Stosując przykazania zakonu do nas samych jako Chrześcijan, możemy znaczenie ich snadnie rozszerzyć. Na przykład, określenie jakie Jezus wypowiedział względem cudzołóstwa jest o wiele surowsze aniżeli określały je tablice prawa Mojżeszowego. Określenie Nowego Testamentu, co do zabójstwa jest o wiele głębsze aniżeli jest ono zwykle rozumiane. Apostoł Jan oświadczył, że nienawiść brata jest mężobójstwem. Bóg może widzieć, że w sercu tego, co nienawidzi brata swego, kryje się zabójstwo. Wszystko widzące Oko widzi na ile w czyim sercu kryje się jakakolwiek miara niewierności lub czegoś przeciwnego Boskiej woli. Patrząc z tego punktu zapatrywania na tę sprawę widzimy, że dziesięć przykazań są tylko jako by zewnętrzną powłoką głębszych uczuć.

Zwyczajem Żydów było, aby w dzień Sabatu nie wykonywać żadnej choćby najmniejszej pracy. My zaś wierzymy, że znaczeniem tego przykazania w stosunku do Nowego Stworzenia w Chrystusie jest to, że odpoczynek siódmego dnia jest figurą onego doskonałego odpocznienia, do którego ono wchodzi przez Chrystusa.

Nowe Stworzenie w Chrystusie ma zachowywać Sabat każdego dnia. Przeto też Apostoł mówi: "Albowiem wnijdziemy do odpocznienia, którzyśmy uwierzyli" (Żyd.4:3). Znaczeniem tego jest, że ci, co uwierzyli weszli do odpocznienia (Żyd.4 :1,10). Nie koniecznie to znaczy, że nasze muskuły i mózg odpoczywają, ale że jest to odpoczynek serca, odpoczynek umysłu, pokój Boży, który przewyższa wszelkie wyrozumienie. Jest rzeczą ważną abyśmy pokój ten umieli zawsze utrzymać i nie dozwolili na zakradzenie się czegoś takiego, co by nas mogło odłączyć od społeczności z Bogiem. Gdybyśmy pokój ten utracili, to powinniśmy rozumieć, że przestąpiliśmy przykazanie względem Sabatu.

Nowe Stworzenie nie będzie zabijać. Ono nie posiada żadnej broni, oprócz miecza Ducha - Słowa Bożego. Ktokolwiek nienawidzi brata swego jest mężobójcą. Posiadanie ducha nienawiści, byłoby bardzo poważną i niebezpieczną sprawą. Ktokolwiek żywi w sercu nienawiść nie powinien być uważany za brata lub siostrę w ciele Chrystusowym, którym jest Kościół.

W.T. 1913 - 360.

Straż 1930 str. 86,87.