R-5299

Interesujące pytania. Nie przez prawo, lecz jeszcze przez łaskę.

PYT. – Czy śmierć Chrystusowa nadała każdej osobie prawo do zmartwychwstania?
ODP. – Nie. Śmierć Chrystusowa nie nadała niczego nikomu, tylko samemu Chrystusowi.

Wierność naszego Pana aż do śmierci, dała Mu prawo do lepszego zmartwychwstania, podług obietnicy Ojcowskiej. Otrzymawszy to lepsze zmartwychwstanie. On dłużej nie potrzebuje owego ziemskiego życia i ziemskich praw, które on położył w posłuszeństwie względem programu Ojcowskiego. Przeto, jednakże, że On nie postradał tych ziemskich praw i nie wydał ich, one jeszcze do Niego należą.

Pan sam nie potrzebuje ich teraz, dlatego, że posiada lepsze, duchowe (prawa), jako swą nagrodę, ma te ziemskie prawa, w rękach Ojcowskich dla siebie zapisane w księgach Sprawiedliwości. On trzyma ten kredyt w księgach sprawiedliwości i zamierza użyć go według urządzenia Ojcowskiego, dla kupienia świata we właściwym czasie. Przy końcu tego wieku Ewangelii, On przedstawi zasługę Swej ofiary za cały lud. Jesteśmy upewnieni, że takowa zostanie przyjęta przez Sprawiedliwość i że cały rodzaj ludzki będzie oddany Odkupicielowi, który wtenczas obejmuje Swą wielką władzę i będzie panował tysiąc lat, jako Pośrednik między Bogiem a człowiekiem. To pośredniczenie dojdzie do rodzaju ludzkiego przez Izraela, przez którego Nowe Przymierze zostanie wprowadzone.

Podczas gdy nasz Odkupiciel czeka, dopóki nie nastąpi czas, gdy On da Swe ziemskie prawa jako błogosławieństwo Restytucyjne rodzajowi ludzkiemu. On, w wykonywaniu programu Ojcowskiego używa Swą zasługę na dobro tych, których Ojciec przyciąga i powołuje, aby byli Kościołem pierworodnych. Każdemu powołanemu i posłusznemu, który odwraca się od grzechu i stawia swe ciało żywą ofiarą Ojcu, ów Odkupiciel, jako jego Adwokat, przypisuje wystarczającą ilość ze swej zasługi, aby uczynić tę ofiarę przyjemną. Następnie, skoro ofiara będzie przyjęta i uzupełniona, ta przypisana zasługa Chrystusowa będzie przez to zwolniona i zwrócona tak, że w końcu tego wieku, potem gdy Kościół został wspomożony przez przypisanie zasługi Chrystusowej, pierwotna suma zasługi będąc w rekach Sprawiedliwości, będzie nieuszkodzona – będzie dostateczna za grzechy całego świata – dostateczna dla użyczenia błogosławieństw Restytucji Adamowi i całemu jego potomstwu.

W.T. R-5299 -1913 r.
Strażnica 02/1914 str. 10-11

Do góry