R5269 do 5269

OTO IDZIE Z OBŁOKAMI

"Oto idzie z obłokami i ujrzy Go wszelkie oko i ci, którzy Go przebili i narzekać będą przed Nim wszystkie pokolenia ziemi." - Obj.1:7.

Powyższe Pismo bywa zwykle brane na dowód, że Pan Jezus przy wtórym Swym przyjściu będzie widzialny dla wszystkich ludzi; że wszyscy będą bardzo narzekać; że będzie to straszny dzień dla wszystkich, a szczególnie dla Żydów. W świetle innych Pism, nasz pogląd na ten tekst, różni się od powyższego. Najprzód Pan sam powiedział: "Maluczko, a świat Mię już więcej nie ogląda; lecz wy Mię oglądacie" (Jan 14:19). Tylko wierni Jego naśladowcy mieli ujrzeć Pana. Apostoł Paweł tłumaczy, że naśladowcy Jezusa ujrzą Go; albowiem będą przemienieni przy pierwszym zmartwychwstaniu, "bardzo prędko, w okamgnieniu". Pismo Święte daje jasno do zrozumienia, że obecny stan naszego Pana jest stan Niebieski, duchowy, jakim był zanim przyszedł na świat, tylko znacznie wyższy.

Pan Jezus modlił się do Ojca, aby uwielbił Go tą chwałą, jaką miał u Niego zanim przyszedł na świat - "pierwej niżeli świat był". Ojciec Niebieski zapewnił Jezusa, że uwielbił Go i jeszcze uwielbi (Jan 17:5; 12:28). Pismo Święte zapewnia nas, że Pan nasz w Swym uwielbionym stanie jest wysoko ponad Aniołów, księstwa i moce (Filip.2:9,10). Gdy Jezus był człowiekiem, był "na małą chwilę mniejszym od Aniołów" (Żyd.2:6-9). Na innym miejscu Pismo Święte mówi, że Pan Jezus jest teraz wyrażeniem istności Bożej (Żyd.1:3); oraz że Jego "nie widział żaden z ludzi, ani widzieć może" - 1Tym.6:16.

Pismo także mówi, że przyjście Chrystusa będzie w celu błogosławienia świata. Najgłówniejszym celem wtórego przyjścia Chrystusa jest podźwignięcie biednego i upadłego rodzaju ludzkiego. Apostoł Piotr mówi, że przyjdą "czasy ochłody od obliczności Pańskiej", "czasy naprawienia wszystkich rzeczy, co był przepowiedział Bóg przez usta wszystkich świętych Swoich proroków od wieków" - Dz.Ap.3:19-21.

Jak tedy zharmonizujemy powyższe orzeczenie z naszym tekstem mówiącym, że Pan przyjdzie z obłokami; że ujrzy Go wszelkie oko i że cała ludzkość będzie narzekać przed Nim? Odpowiedzią jest, że według innych Pism, przyjście z obłokami oznacza przyjście w okresie ucisku - słowo obłok lub chmura używane jest na określenie wielkiego ucisku - w onym ciemnym dniu. On przychodzi z obłokami, znaczyłoby więc, że chwila, w której On zamanifestuje samego Siebie światu, będzie dla świata bardzo ciemnym dniem - "będzie wielki ucisk, jaki nie był od początku świata, aż dotąd, ani potem będzie" (Mat.24:21). Będzie to dzień obłoku i chmury.

W dniu tym, wszystkie oczy zostaną ewentualnie otworzone i wszyscy ujrzą Go oczami wyrozumienia - ujrzą Go w takim znaczeniu jak my Go teraz widzimy i znamy, tak Jego jak i Ojca. Człowiek ociemniały widzi w takim samym znaczeniu. On mówi: "Ja teraz widzę" - to znaczy, że widzi wzrokiem myśli. O wiele lepiej jest widzieć wzrokiem umysłu aniżeli wzrokiem cielesnym.

Ciemność teraz pokrywa ziemię. "Bóg świata tego oślepił zmysły w niewiernych" (2Kor.4:4). Wiele jest zaślepionych umysłów w obecnym czasie. Oni nie znają celu wtórego przyjścia Pańskiego; nie znają nauki Pisma Świętego, ani po co ma przyjść. Zaciemnione oczy mają być jednak otworzone. Każdy człowiek dojdzie do zrozumienia tego faktu, że królestwo Boże będzie ustanowione w tym celu, aby błogosławiło wszystkie rodzaje ziemi, zgodnie z obietnicą uczynioną Abrahamowi i powtarzaną przez wszystkich proroków.

Gdy przyjdzie czas Żydzi uznają Pana Jezusa. O tym apostoł Paweł mówi: "Zatwardzenie z części przyszło na Izraela, pókiby nie weszła zupełność pogan. A tak wszystek Izrael będzie zbawiony" (Rzym.11:25,26) z ich ślepoty, zacofania i niezrozumienia Pana, gdy im się przedstawił podczas pierwszego przyjścia. Inny tekst Pisma Św., mówi: "Tedy się ukaże znamię Syna człowieczego na niebie a tedy narzekać będą wszystkie pokolenia ziemi i ujrzą Syna człowieczego, przychodzącego na obłokach niebieskich, z mocą i chwałą wielką" (Mat.24:30). Prorok Pański powiedział, że ci, co Go (Jezusa) przebodli "płakać będą nad Nim płaczem jako nad jednorodzonym" (Zach.12:10). To pokazuje, że Żydzi uznają Chrystusa i oczy ich będą otworzone najprzód. Choć oczy ich zaczną przeglądać z ciemności to jednak nie będzie wówczas nic takiego, co by mogli widzieć wzrokiem cielesnym.

Przede wszystkim ma być parousia, czyli obecność Chrystusa, wiadoma tylko Jego Kościołowi - klasie Jego Oblubienicy. Szczytem dzieła Pańskiego podczas parousii będzie zabranie Kościoła i uwielbienie w pierwszym zmartwychwstaniu. Dalej zaś Pismo Święte mówi, że Chrystus objawi się w ogniu płomienistym, oddając pomstę.

"Obłoki niebieskie", mogą dobrze przedstawiać ogólne zamieszanie. Świat będzie przez pewien czas całkiem nieświadomy tego, że Chrystus jest obecnym. Stopniowo jednak ludzie będą poznawać, że znajdują się w czasie ucisku, w dniu pomsty, którym zakończyć się ma obecny wiek, wtedy będą narzekać. Cały świat będzie w stanie wysokiego naprężenia i narzekania. Jeżeli świat narzekał poprzednio, to o tyle więcej możemy się spodziewać, gdy ucisk stanie się ogólnym. W pośrodku tego ucisku ludność zacznie stopniowo poznawać łaskę Bożą. W końcu poznają wszyscy, że samolubstwo przyspieszyło królestwo Chrystusowe, przez które mają spłynąć wszystkie błogosławieństwa, jakie Bóg obiecał dać ludziom.

W.T. 1913 - 200.

Straż 1930 str. 24,25.