R5249 do 5250

SKROMNOŚĆ WASZA NIECH BĘDZIE WIADOMA"

Paweł apostoł upominając wiernych mówi: "Skromność wasza (umiarkowanie) niech będzie wiadoma wszystkim ludziom. Pan blisko jest" (Filip.4:5). Ostatnie słowa tego napomnienia szczególnie dotyczą tych, którzy żyją przy końcu wieku ewangelicznego i rozpoczęciu nowego okresu czasu. Słowa te stosują się nie tylko do wierzących, ale i do całej ludzkości.

Zaiste skromność i umiarkowanie nigdy nie były tak wielce potrzebnymi jak w naszych czasach! Zdaje się jakoby powietrze było przesycone wzburzającą i niepokojącą siłą. Mądrzy i dobrzy ludzie, nawet ludzie myślący zdają się być łatwymi do pobudzenia i zdolni tracić równowagę na samo wspomnienie bagatelnej, niedorzecznej lub głupiej rzeczy. Jeżeliby kto z nas zauważył, że znajduje się w podobnym stanie powinien prosić Boga o mądrość, która pochodzi z góry, by mogła wzmocnić, ugruntować i ustalić nasze serca byśmy mogli życie nasze prowadzić według woli Bożej.

Unoszenie się z powodu tłumaczenia jakiego ustępu, który nie jest pewnym, może się stać szkodliwym, tak dla nas samych, jak i dla tych, na których mamy pewien wpływ, usposabia także szkodliwie względem tego, który popiera niedorzeczne tłumaczenia, czy to tłumaczenie odnosi się do pism (W.T.) czy też do jego redaktora, do ogólnej sprawy, czy do pracy żniwa lub też do innych spraw lub osób.

Jest rzeczą nieuniknioną, że politycy socjaliści, anarchiści i inni, którzy przepowiadając przyszłość tak ich, jak i świata unoszą się tracą równowagę i głoszą niedorzeczności, lecz ludzie, którzy się mienią być umiarkowanymi we wszystkich rzeczach, najpierw powinni być skromnymi w ocenianiu samych siebie, powinni uznawać swą nicość i brak zdolności wobec Boga, a z drugiej strony oceniać i podziwiać Boską doskonałość i wielkość. Po wtóre powinni pamiętać, że Bóg rozporządza i kieruje sprawami tak Swego Kościoła, jak i sprawami świata i że wszystkie rzeczy pomagają ku dobremu tym, którzy według postanowienia Bożego są powołani do Jego celów tj. by się stali członkami Jego Kościoła, czyli Oblubienicą Chrystusową. - Rzym.8:28-30.

Takie przeświadczenie o własnej nicości i o Boskiej wielkości powinno trzymać nas w pokorze i powciągać od chełpliwości i zarozumiałości. Powinniśmy być bardzo wdzięcznymi i oceniać to, co Bóg raczył nam objawić o Swoich zamiarach i powinniśmy się chronić by nie uprzedzać Boga, włamywać się do któregokolwiek z zarysów Boskiego planu, którego On dla nas jeszcze nie otworzył. Powinniśmy pamiętać, że znajomość, którą moglibyśmy zdobyć przed czasem właściwym, którego Bóg w mocy Swej położył, może być dla nas szkodliwą. Na przykład: Ewa posiadała znajomość dobrego, zaś przez nieposłuszeństwo zdobyła znajomość złego, zanim Bóg mógł na to dozwolić. Zdobycie tej umiejętności drogo ją kosztowało.

Unikajcie wszystkiego, co powoduje waśń

Upominamy naszych czytelników, aby byli umiarkowanymi tak względem wiary jak i zachowania się we wszystkich rzeczach, w tym ma się rozumieć ich chronologiczne przepowiednie, co do przyszłości. Według naszego mniemania jest zupełnie rzeczą nierozumną zużywać drogi czas i energię na zgadywanie, co się może stać w tym lub innym roku itp. rzeczy. Przeciwnie, znajomość, którą posiadamy powinniśmy zużywać na czynienie tego, co jest w naszej mocy. Bez wątpienia, przeciwnik nasz, rad by odwrócić naszą uwagę od tego, co już wiemy i od przywileju służenia sprawie Bożej, a skierować w stronę przypuszczania o rzeczach, o których nie wiemy. Dlatego upominamy lud wierzący w Boga, aby powściągał się od ciekawości i zaniechał od dociekania rzeczy, które nie są jasno zaznaczone w Słowie Bożym, a które mogą dla nich stać się szkodliwymi, jak również szkodliwymi dla sprawy Bożej, której wszyscy staramy się służyć, a co może też przeszkodzić sprawowaniu łaski Bożej, tak w sercach naszych, jak i w sercach tych, dla których jesteśmy posłannikami Pańskimi i Jego mówczymi narzędziami.

Korzystając z tej okazji przypominamy naszym czytelnikom ponownie, że w pismach naszych nie znaleźli nic takiego stanowczego, co się tyczy dat przy zakończeniu Wieku Ewangelii z wyjątkiem tego, co rozumiemy, że czasy Pogan zakończą się w październiku 1914 roku a wskutek tego spodziewamy się, iż krótko po tym czasie, władzę ziemską posiądzie Wielki Król chwały "w czasie wielkiego ucisku, jaki nie był odkąd narody poczęły być". Zaznaczyliśmy, że przed tym czasem nastąpi czas próby dla Kościoła, czas, w którym nie tyle będzie pytanie: kto upadnie ale kto będzie zdolny ostać się w tym dniu złym? - Efez.6:11.

Dyskutując w Wykładach Pisma Św., o Wielkiej Piramidzie nadmieniliśmy, iż możliwe jest, iż wymiar stopni z górnego stopnia Wielkiej Galerii może znaczyć coś ważnego przy końcu 1910 roku. Ufamy, żeśmy jasno zaznaczyli, że nic nie budujemy na tym przypuszczeniu, że to jest jedynie domniemanie, iż ten wymiar wskazuje, iż na rok 1911 możemy spoglądać z zainteresowaniem. Można powiedzieć, że teraz każdy rok jest pełnym różnych wydarzeń i wielkiej czynności myśli nie tylko dla naszych czytelników, lecz dla całego świata cywilizowanego.

Co się tyczy roku 1914, któregośmy określali i względem którego chociaż wyrażaliśmy swe przekonanie, to jednak nigdy świadomie nie wyraziliśmy się w formie nieomylnej. Zawsze nadmienialiśmy, że to jest rzeczą wiary i przekonania raczej, niż absolutnej wiedzy. Zalecamy ponownie przejrzenie rozdziału o chronologii, które może się okazać pomocnym. W rozdziale tym wykazujemy, że gdyby nasza wiedza miała się opierać na chronologii, to bylibyśmy dalekimi od pewności daty, że wiara nasza jest raczej opartą na współdziałalności i przeplataniu różnych proroctw, które zdają się udowadniać prawdziwość chronologii biblijnej i używania jej łącznie z tą datą.

O tych rzeczach rozważajcie

lekceważyć tę datę i przekonania z nią połączone. Chociaż pozostało tylko półtora roku do wypełnienia się wielkich rzeczy, to nie powinniśmy zapominać, że w tych nadzwyczajnych czasach może się stać tyle w jednym roku, co dawniej w pięciu latach. Co więcej, możemy powiedzieć, że znajomość czasów połączonych z Boskim Planem wieków, jest pomocną, zachęcającą i dodającą natchnienia; w każdym jednak razie znajomość tych rzeczy, sama w sobie nie jest Ewangelią. Gdyby wszystkie daty chronologiczne i proroctwa były wymazane, to jeszcze powinniśmy radować się w Panu i cieszyć się w Jego chwalebnej Ewangelii, której Jezus i Jego ofiara stanowi środowisko a nasz współudział z Nim jako członków Jego w błogosławieniu wszystkich narodów ziemi stanowi okrąg.

To jest zwiastowanie wesołego poselstwa łaski Bożej w Chrystusie, bez względu czy uzupełnienie Kościoła nastąpi przed rokiem 1914 lub nie. Zwiastujemy poselstwo Bożej łaski, aby serca nasze były pobudzone Boskim posłannictwem danym przez Proroków w tym, że błogosławieństwa, o których prorokowali są blisko i na czasie. Niech skromność nasza i umiarkowanie będą wiadome wszystkim ludziom, a to, że wiemy tylko po części i tylko częściowo rozumiemy, powinno trzymać nas w pokorze i umiarkowaniu tak w słowie jak i w uczynku i myśli. Tak postępując najlepiej będziemy mogli służyć naszemu Panu i Jego sprawie i być w najlepszej zgodzie i harmonii z nauką Jego Słowa.

Jesteśmy przekonani, że czas wielkiego ucisku, który przyjdzie na świat będzie spowodowany przez wielkiego przeciwnika Szatana i jemu podwładnych złych duchów. Wcale by nas nie zdziwiło, gdy się da to zauważyć, że przez hipnotyzm i tym podobne operacje wola ludzka zostałaby złamaną, a które są tylko częścią sposobów, przez które wkrótce stopniowo wzrastać będzie siła; siła ta będzie oddziaływała na umysły ludzi do tego stopnia, by rozbudzić w nich namiętności i pobudzić do czynienia rzeczy niedorzecznych. Ci zaś, co są dziećmi Bożymi i nauczyli się ze Słowa Bożego by być umiarkowanymi w myślach swoich, serca ich będą odpoczywać w Panu, wyczekując cierpliwie wypełnienia się Jego czasów i Jego dróg będąc wsparci przez ślub i pobudzeni do badania samych siebie i rządzenia sobą codziennie. Tacy otrzymają z tego wielkie błogosławieństwa, zostaną zachowani od sideł Szatana, to jest od godziny pokuszenia, która przyjdzie na wszystek świat. - Obj.3:10.

W.T. 1913 - 167.

Straż 1929 str. 115,116.

Nie widzimy przyczyny, dlaczego mielibyśmy