R-5245

Sprawiedliwy sąd a krytycyzm.

PYT. – Jak można odróżnić sprawiedliwy sąd od krytycyzmu?

ODP. – Pan mówi: „Nie sądźcie według widzenia, ale sprawiedliwym sądem sądźcie”. (Jana 7:24). Św. Paweł mówi: „A tak nie sądźcie przed czasem, aż przyjdzie Pan” (1 Kor. 4:5). Pytanie wiec nasuwa się. Czym jest sprawiedliwy sąd? Sprawiedliwy sąd znaczy tyle, co prawa decyzja. Lecz ponieważ my nie możemy czytać serca, jakim sposobem możemy wydać sprawiedliwą decyzję? Pismo Św. odpowiada nam, że my nie możemy czytać serc naszych wzajemnie i że przeto nie powinniśmy próbować osądzić je.

Jeśli więc nie możemy sądzić jeden drugiego serca, pobudek lub zamiarów, co możemy sądzić?

Odpowiedź Pisma Św. jest, że my możemy sądzić prowadzenie się jeden drugiego. Jeśli widzimy, że ktoś z ludu Pana czyni coś niewłaściwego, to możemy mówić: Drogi bracie (lub siostro), twoje prowadzenie się zdaje się być przeciwne Słowu Bożemu i zdaje się przynosić złe owoce. Gdyby ta osoba na to odpowiedziała: „Mnie się nie zdaje, że ja czynię źle”, wtedy nie można sądzić, albo potępiać jej serca. Lecz my powinniśmy rozsądzić między dobrym a złym prowadzeniem się, a we właściwym czasie i miejscu, zwrócić uwagę tej osoby na tę rzecz.

Między sądzeniem serca, czego my nie mamy prawa czynić, a sądzeniem prowadzenia się, co mamy prawo czynić, zachodzi różnica. Lecz z tego nie zawsze wynika to, że nasze sądzenie prowadzenia się drugiego jest zawsze właściwe. My jesteśmy wszyscy skłonni do omyłek.

Jeślibyśmy przyszli do brata i mówili: „Drogi bracie, twoje prowadzenie się zdaje się być nie właściwe, lecz ja jestem pewny, że ty chcesz czynić dobrze; proszę cię wytłumacz mi się” On może byłby zdolny pokazać nam, że owoce były dobre, gdy my sądziliśmy je za złe. My może źle zrozumieliśmy tę rzecz. My nie mamy potępiać naszego brata, lecz mamy iść wprost do niego samego, w celu otrzymania jego zdania w tej sprawie. Jeśli wówczas nie możemy się zgodzić, my powinniśmy mu powiedzieć jak to nam się wydaje i poprosić go, aby on sam osądził swe serce. My niczego więcej nad to nie możemy uczynić.

NIESEKCIARSKIE PYTANIA

Następujące są pytania, które br. Russell zwykle stawia, gdy przyjmuje kandydatów do chrztu wodnego. To da się zauważyć, że takie są pytania, na które każdy Chrześcijanin, jakiekolwiek nie byłoby jego wyznanie wiary powinien być zdolny dać odpowiedź twierdząco bez wahania się, jeśli on jest chrześcijaninem odpowiednim dla uznania go za członka Kościoła Chrystusowego:

1) Czy żałowałeś za grzech starając się naprawić je na ile to możliwe i pokładasz ufność w wartości ofiary Chrystusa dla przebaczenia twoich grzechów i podstawy twojego usprawiedliwienia?

2) Czy poświęciłeś się zupełnie ze wszystkimi władzami, które posiadasz: talenty, pieniądze czas, wpływ – swoje wszystko Panu, aby wszystko było wiernie używane w Jego służbie nawet do śmierci?

3) Na podstawie tych wyznań, my uznajemy cię za członka Domu Wiary i podajemy tobie jako takiemu, prawicę społeczności, nie w imieniu jakiejkolwiek sekty, stronnictwa lub wyznania wiary, lecz w imieniu Odkupiciela naszego uwielbionego Pana i Jego wiernych naśladowców.

W.T. R-5245 -1913 r.
Strażnica 02/1914 str. 12

Do góry