R4788 do 4788

DRZEWO FIGOWE ODMŁADZA SIĘ

"Tedy wspomniawszy Piotr rzekł: Mistrzu! oto figowe drzewo, któreś przeklął, uschło." - Mar.11:21.

Wyrozumieniem naszym jest, że to szczególne wydarzenie w ziemskiej misji naszego Pana ma pewne głębsze znaczenie. Wiemy, że wszystkie Jego czyny były dobre, nie tylko w swym istotnym znaczeniu, ale i w tym, że były obrazem na większe rzeczy, które miały przyjść w przyszłości. W wypędzaniu demonów itp, czynnościach, Jezus okazywał chwałę Swego przyszłego królestwa. Gdy Jego królestwo zostanie ustanowione, wszyscy chorzy zostaną uleczeni, ślepi przejrzą, chromi będą chodzić i wiele innych cielesnych błogosławieństw spłynie na świat. Także wszystkie demony będą wypędzeni.

Pan nie starał się uleczyć wszystkich chorych, podczas Swego pobytu na ziemi. Przypominamy o zdarzeniu, kiedy to Jezus uleczył człowieka, który przez wiele lat siedział przy sadzawce Betesta. Jezus przyszedłszy do niego rzekł: "Chcesz być zdrów?" Chory Odrzekł: "Panie, nie mam człowieka, któryby mię wrzucił do sadzawki, gdy bywa poruszona woda; ale gdy ja idę inszy przede mną wstępuje". Tedy Jezus rzekł mu: "Wstań, weźmij łoże Twoje a chodź". Lecz do innych tego nie powiedział. Jezus nie zamierzał uleczyć wszystkich chorych, ale używał pewnych okazji w celu wykazania Swej wielkiej mocy, która będzie objawiona w zupełności, gdy Jego chwalebne królestwo będzie ustanowione.

Mniemamy więc, że właściwym jest nasz pogląd, że każdy czyn naszego Pana, choćby na pozór mało znaczący, był w pewnym znaczeniu proroczym, wyobrażającym większe rzeczy, jakie miały przyjść później. Weźmy na przykład Jego przyjście do łodzi w nocy. Szalała wtenczas wielka burza, lecz skoro tylko Jezus wszedł w łódź, wnet dobili do brzegu, do którego zmierzali.

Weźmy teraz wypadek, o którym mówi nasz tekst. Czytamy, że Jezus przyszedł do pewnego miejsca, gdzie stało drzewo figowe, na którym nie było owocu. Nasze zwykłe tłumaczenie Biblii mówi: "Bo nie był czas figom", lecz według właściwego tłumaczenia, powinno być "chociaż czas fig jeszcze nie przeszedł". Niewłaściwym byłoby mniemać, że Jezus spodziewał się fig na drzewie przed odpowiednim czasem.

Nie znalazłszy tedy fig na onym drzewie, Jezus przeklął je i rzekł: "Niechajże więcej na wieki nikt z ciebie owocu nie je". Później Piotr zauważył, że drzewo to poczęło zasychać, a Jezus rzekł: "Miejcież wiarę w Boga". Co to miało znaczyć?

"Od figowego drzewa poznajcie, że blisko jest lato"

Naszym wyrozumieniem jest, że to drzewo figowe było figurą, czyli obrazem na naród Żydowski, do którego Jezus przyszedł w czasie, gdy należało się od niego spodziewać owocu. Jednakowoż Jezus przyszedłszy do tego narodu nie znalazł w nim owocu. Wielcy tego narodu zostali od razu odrzuceni; a tylko celnicy i grzesznicy byli gotowi przyjąć Jego poselstwo.

Na narodzie Żydowskim znajdowała się jakoby zaraza, nie dozwalająca na rozwinięcie się owocu. Przy końcu Swej ziemskiej misji, Jezus stojąc na wzgórzu, z którego rozciągał się widok na Jeruzalem, rzekł: "Jeruzalem, Jeruzalem! które zabijasz proroki i kamienujesz tych, którzy do ciebie bywają posłani; ilekroć chciałem zgromadzić dzieci twoje, tak jako kokosz zgromadza kurczęta swoje pod skrzydła, a nie chcieliście! Otóż zostanie wam dom wasz pusty" (Łuk.13:34,35). Niedługo potem naród Żydowski począł tracić swoją władzę, a w roku 70 A.D., czyli 37 lat po wypowiedzeniu powyżej przytoczonych słów Żydzi przestali istnieć jako samodzielny naród.

Chociaż Żydzi jako naród, znajdowali się, że tak powiemy, w hades, czyli w grobie, to jednak te różne teksty Pisma Świętego stosują się do nich jako do narodu. Ma się rozumieć, że Żydzi idą do grobu jako jednostki, tak jak wszyscy inni, lecz jako naród oni także poszli do grobu. Pismo Św. jednak mówi, że przyjdzie zmartwychwstanie narodu Żydowskiego, a obraz tego powstania pokazany był prorokowi Ezechielowi, gdzie jest powiedziane o polu pełnym suchych kości, z których powstało "wojsko nader wielkie" (Ez.37:1-14). Kości te przedstawiają dom Izraelski, o którym powiedziane jest, że mówią: "Wyschły kości nasze i zginęła nadzieja nasza, wygładzeni jesteśmy" (wiersz 11), narodowe nasze ambicje zniszczały albo zasnęły.

Bóg jednak zapewnia, że wszystkie ich narodowe nadzieje będą wskrzeszone. Podobnie i Jezus powiedział Swym uczniom, w jednym ze Swych kazań: Gdy widzicie, że figowe drzewo się odmładza i wypuszcza liście, poznajcie, że blisko jest lato. Widzimy, że to symboliczne drzewo figowe wypuszcza swoje liście obecnie (Mat.24:32; Mar. 13:28); Żydzi spoglądali w stronę Jeruzalem z wielką nadzieją. Widzimy odmładzanie się figowego drzewa, czyli oznaki narodowego życia pomiędzy Żydami i nadzieje ponownego ustanowienia narodu Żydowskiego. Bóg powiedział, że naród Żydowski będzie przywrócony.

W.T. 1911 - 92.

Straż 1931 str. 70,71.