R3776-1

KAMIEŃ OBRAŻENIA

"Kamieniem obrażenia i opoką zgorszenia tym, którzy się obrażają o słowo niewierząc" - 1Piotr 2:8.

Niech wam nie będzie rzeczą dziwną ten ogień, który na was przychodzi ku doświadczeniu waszemu, jakoby, co obcego na was przychodziło" - 1Piotr 4:12.

"Wszyscy, którzy chcą pobożnie żyć w Chrystusie Jezusie, prześladowani będą" (2Tym.3:12). "Nie jestci uczeń nad mistrza, ani sługa nad pana swego" - Mat.10:24.

"Wspomnijcie na dni pierwsze, w których, będąc oświeceni, znosiliście wielki bój utrapienia, lubo to gdyście byli i urąganiem i utrapieniem na podziw wystawieni, lub też gdyście się stali uczestnikami tych, z którymi się tak obchodzono. Albowiem i z więzienia mego ze mną utrapieni byliście i rozchwycenie majętności waszych przyjęliście z radością, wiedząc, że macie w sobie lepszą majętność w niebiesiech i trwającą. Przetoż nie odrzucajcie ufności waszej, która ma wielką zapłatę" - Żyd.10:32-35.

"Boże mój, Boże mój, czemuś Mię opuścił?" - Mar.15:34.

"O mieczu, ocknij się na pasterza Mego i męża towarzysza Mego, mówi Pan zastępów; uderz pasterza, a owce rozproszone będą; ale zaś obrócę rękę Moję ku maluczkim. Bo się stanie po tej wszystkiej ziemi, mówi Pan, że dwie części w niej wytracone będą (1 - Maluczkie Stadko, samoofiarników i 2- Wielkie Grono opisane w Obj.7:14), I wwiodę i one trzecią część do ognia, a wypławię je, jako pławią srebro" - Zach.13:7-9.

"Obaczcie, a oglądajcie, jeżeli jest boleść, jako moja boleść, która mi jest zadana" - Treny Jer.1:12.

"Jako baranek na zabicie wiedziony był i jako owca przed tymi, którzy ją strzygą oniemiał i nie otworzył ust Swoich (aby się bronić)" - Izaj.53:7.

"Takci się Panu upodobało zetrzeć Go i niemocą utrapić" (Izaj.53:10). "Wiele ich zdumieją się nad Nim" - Izaj.52:14.

"Piłat rzekł do nich: I cóż wżdy złego uczynił? Ale oni tem bardziej wołali: Ukrzyżuj Go!" - Mar.15:14.

"Odpowiedział Jezus: Nie miałbyś żadnej mocy nademną; być nie była dana z góry" (Jan 19:11). "Izali nie mam pić kielicha tego, który Mi dał Ojciec?" - Jan 18:11.

"Najwzgardzeńszy był i najpodlejszy z ludzi, Mąż boleści, a świadomy niemocy" - Izaj.53:3.

"Jaki On jest (był), tacy i my jesteśmy na tym świecie" - 1Jana 4:17.

"Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie żeć Mię pierwej niżeli was miał w nienawiści. Byście byli ze świata, świat co jest jego miłowałby; lecz, iż nie jesteście z świata, alem Ja was wybrał z świata, przetoż was świat nienawidzi" - Jan 15:18,19.

"Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć będą i prześladować was i mówić wszystko złe przeciwko wam, kłaniając dla Mnie. Radujcie się i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebiesiech" - Mat.5:11,12.

"A przetoż jeżliże jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki; a jeżli bywa uczczony jeden członek, radują się z nim wszystkie członki. Lecz wy jesteście ciałem Chrystusowem i członkami każdy z osobna" - 1Kor.12:26,27.

"Za największą radość miejcie, bracia moi, gdy w rozmaite pokusy wpadacie" (Jak.1:2). "Albowiem ten króciuchny i lekki ucisk nasz nader zacnej chwały wieczną wagę nam sprawuje (2Kor.4:17). "Wam, którzyście uciśnieni, odpocznienie z nami" - 2Tes.1:7.

"Bóg dał Chrystusa za Głowę nad wszystkiem Kościołowi" (Ef.1:22.23). "Jeźli (z Nim) cierpimy, z Nim też królować będziemy (2Tym.2:12). "Jeźliśmy tedy z Chrystusem umarli, wierzymy, iż też z Nim żyć będziemy" (Rzym.6:8). "Uniżajcie się tedy pod mocną ręką Bożą, aby was wywyższył czasu swego" (1Piotr.5:6). "Który się teraz raduję w doległościach moich… i dopełniam ostatków ucisków Chrystusowych" - Kol.1:24.

"Urągania urągających Tobie przypadły na mię" (Rzym.15:3). "Wynijdźmyż tedy do Niego za obóz, nosząc urągania Jego" - Żyd.13:13.

W.T. 1906 - 151.
Straż 1934 str. 93,94.